În mai puțin de câteva ore, Baroul Chișinău ar putea avea un nou decan, dar și un nou prodecan. Patru avocați s-au înscris pentru a candida la funcția de decan. De asemenea, este înregistrat un candidat și pentru funcția de prodecan. Adunarea generală a Baroului Chișinău va începe la ora 10.00. Pentru funcția de decan candidează apărătorii: Angela Istrate, Dorin Popescu, Victor Munteanu, dar și Elena Organ. În același timp, pentru funcția de prodecan s-a înscris avocatul Alexandru Prisac. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte. Mai exact:
  1. Alegerea decanului Baroului Chișinău;
  2. Alegerea prodecanului Baroului Chișinău;
  3. Delegarea (alegerea) unui membru în componența Comisiei pentru etică și disciplină pentru exercitarea diferenței de mandat;
  4. Alegerea delegaților la Congresul avocaților din Republica Moldova din anul 2018;
  5. A aduce la cunoștința avocaților Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău prezenta decizie, inclusiv prin plasarea ei pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților.
  6. A face publică Lista avocaților Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău, care au dreptul de a exercita profesia de avocat, prin afișare la sediul Baroului și prin plasare pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
  7. Diverse.
Potrivit Legii cu privire la avocatură, Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în lista membrilor baroului din circumscripţia respectivă. În prezent, sunt incluși în lista apărătorilor cu drept de exercitare a activității aproximativ 1.600 de apărători. Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a membrilor baroului şi prin afişarea ordinii de zi la sediul baroului. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului sau din proprie iniţiativă, decanul convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile adunării generale pot fi contestate în modul stabilit de lege.