Instanțele supreme din 10 state vor putea cere, începând cu 1 august 2018, avizul consultativ al Curții Europene a Drepturilor Omului înainte de a-și pronunța deciziile, ca urmare a intrării în vigoare a Protocolului nr. 16 la  Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acestea sunt: Albania, Armenia, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia și Ucraina. Republica Moldova a semnat Protocolul la 3 martie 2017, dar deocamdată nu l-a ratificat, astfel că nu va putea solicita Curții avize consultative. Principalul element de noutate şi de reformă al Protocolului nr. 16 adiţional la Convenţie se referă la posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale. Potrivit protocolului, instanţa care formulează cererea trebuie să-şi motiveze solicitarea şi să prezinte aspectele relevante ale contextului juridic şi de fapt ale cauzei pendinte. Un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere a CEDO se pronunţă asupra admiterii cererii de aviz consultativ. În cazul în care colegiul admite cererea, Marea Cameră emite un aviz consultativ. Acesta este motivat, se comunică instanței care a formulat cererea, se publică şi nu are caracter obligatoriu. Astfel, protocolul va contribui la: întărirea legăturilor dintre Curte şi instanţele supreme ale statelor prin crearea unei platforme de dialog juridic şi implicit facilitarea aplicării de către instanţele naţionale a deciziilor Curţii; trecerea de la ex-post la ex-ante, rezolvarea problemelor de interpretare a prevederilor Convenţiei în dreptul intern, cu economisirea de resurse preţioase ale Curţii.