Consiliul Superior al Procurorilor a inițiat procedurile ce preced înscrierea în Registrul candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială a absolvenților Institutului Național al Justiției, promoția anului 2018. Aceștia trebuie să depună dosarele, personal, la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până în data de 11 mai. Dosarele trebuie să conțină:

 • cererea de participare la concurs pentru ocuparea funcției de procuror în procuratura teritorială (formă liberă);
 • curriculum vitae;
 • copia de pe buletinul de identitate;
 • copia de pe diploma de studii de licență în domeniul dreptului;
 • copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
 • atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei (în original);
 • copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia de avere şi interese personale;
 • o referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii.
Potrivit Legii cu privire la Procuratură, poate candida la funcția de procuror persoana care întrunește următoarele condiții:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • are capacitatea de exercițiu deplină;
 • are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor;
 • a absolvit cursurile de formare inițială a procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției sau, în cazul persoanei care are vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în funcția respectivă, a susținut examenul în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă;
 • anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 • nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;
 • a fost supusă verificării și testării cu utilizarea detectorului comporta-mentului simulat (poligrafului).
O persoană nu poate fi considerată ca având o reputație ireproșabilă și nu poate candida la funcția de procuror dacă a fost eliberată din funcții pentru încălcări în activitatea profesională din ultimii 5 ani sau face abuz de alcool sau este consumator de substanțe psihotrope, toxice sau de droguri.