Patru procurori, unul dintre ocupă o funcție de conducere, dar și un magistrat, au dat în judecată Ministerul Justiției și Comisia de licențiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaților, pentru a li se elibera licența de apărător. Toate cererile de chemare în judecată au fost conexate într-o singură procedură, iar în motivare reclamanții au indicat că având peste 10 ani vechime în muncă în funcția de procuror, judecător, au înaintat cerere pentru a li se elibera licența de avocat. Cei patru procurori și un judecător sunt:
  • Eduard Varzar - adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție;
  • Roman Statnîi - procuror, Procuratura Anticorupție;
  • Vitalie Gavriliţă - procuratura teritorială Chișinău;
  • Andrei Balan - procuror, Procuratura Anticorupție;
  • Viorica Severin - magistrat, Judecătoria Orhei.
Reclamanţii susţin că pentru eliberarea licenței au îndeplinit cerințele legale prevăzute de art.21 alin.(1) lit. b), f) și alin.(3) lit. a), b) și art. 22 alin. (5) ale Legii avocaturii și au depus cererea la Comisia de licențiere a profesiei de avocat, achitând taxa pentru eliberarea licenței în mărime de 450 lei. Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile urma să le elibereze licența pentru exercitarea profesiei de avocat, însă pârâtul a remis cererile pentru examinare conform competenţei Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Reclamanţii au menţionat că au aflat că prin Hotărârea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat că nu s-a dat curs cererilor mai multor solicitanți, prin care li s-a acordat termen de 15 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsului - achitarea taxei în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților.  Reclamanții s-au adresat cu cereri la Ministerul Justiției pentru eliberarea licențelor, la care fie nu au primit răspunsuri, fie li s-a comunicat că cererile au fost trimise pentru examinare în Comisia de licențiere a profesiei de avocat. Cu acest aspect reclamanții nu au fost de acord și au precizat că art. 43 al Legii cu privire la avocatură nu prevede printre atribuțiile comisiei de licențiere și examinarea cererilor de eliberare a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat, înaintate de persoanele ce cad sub incidența art. 10 alin. (2) din Lege. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău s-au respins ca neîntemeiate cererile de chemare în judecată. La fel, prin decizia Curţii de Apel Chişinău au fost respinse din lipsă de temei apelurile declarate de procurori și judecători și a fost menținută decizia instanței de fond.  Aceștia au depus recurs, în care au motivat că instanţele de judecată au interpretat în mod eronat legea şi în acest sens au aplicat eronat normele de drept material. Aceștia au invocat că instanţele de judecată nu au aplicat prevederile art.12 alin.(2) al Legii cu privire la avocatură şi nici nu au motivat inaplicabilitatea acestei norme, deşi în acţiuni a fost invocată norma respectivă. Cu toate acestea, instanţele au interpretat eronat prevederile art.10 alin. (2) al Legii cu privire la avocatură, transformând un termen de prescripţie în decădere, care curge din momentul atingerii unei vechimi de 10 ani în funcţiile de procuror sau judecător până la expirarea a 6 luni în cazul demisionării din funcţiile respective, prin aceasta instituind condiţii de discriminare pentru procurorii şi judecătorii care activează în domeniul dreptului până la momentul eliberării licenţei. În urma examinării recursurilor, Curtea Supemă de Justiție a precizat că acestea sunt inadmisibile.