Ministerul Justiției anunță organizarea și desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experților judiciari. Pentru admiterea la evaluare, experții judiciari vor depune următoarele acte:
  • cererea privind admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor expertului judiciar (în care să fie indicate specialitățile și gradul de calificare pentru care solicită evaluarea și datele de contact);
  • copia buletinului de identitate;
  • sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar.
Actele de referință urmează a fi depuse la Ministerul Justiţiei până în data de 21 mai, iar evaluarea va avea loc în data de 29 mai. Potrivit Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, activitatea şi performanţele experţilor judiciari sunt supuse evaluării periodice obligatorii în vederea stabilirii gradului de corespundere a acestora calităţii deţinute, determinării nivelului de cunoştinţe şi aptitudini profesionale ale acestora, a abilităţilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice de către aceştia, identificării deficienţelor şi aspectelor forte în activitatea acestora, precum şi în vederea sporirii eficienţei activităţii experţilor. Evaluarea performanţelor se face, în mod obișnuit, o dată la 5 ani de către Comisia de calificare şi evaluare. În urma evaluării, expertului judiciar i se atribuie unul dintre următoarele calificative: ”nesatisfăcător”, ”satisfăcător”, ”bine”, ”foarte bine”. Rezultatele evaluării ordinare pot fi contestate în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care acestea au fost făcute publice, cererea de contestaţie depunându-se la conducătorul instituţiei publice de expertiză judiciară sau, în cazul experţilor judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară, la Ministerul Justiţiei. Expertul judiciar care a contestat rezultatele evaluării ordinare este supus evaluării extraordinare în termen de cel puţin 3 luni de la data desfăşurării evaluării ordinare. Expertul judiciar poate fi supus evaluării performanţelor în mod extraordinar, înainte de expirarea a 5 ani de la ultima evaluare, în următoarele cazuri:
  • la angajarea într-o instituţie publică de expertiză judiciară, dacă expertul a activat anterior în cadrul unui birou de expertiză judiciară şi au trecut mai mult de 2 ani de la ultima evaluare;
  • expertul a contestat rezultatul evaluării ordinare;
  • expertul nu s-a prezentat motivat la evaluarea ordinară;
  • în cazul identificării unor încălcări în metodele şi practicile de efectuare a expertizei judiciare.
Expertul judiciar care nu s-a prezentat motivat la evaluarea ordinară sau cel care contestă rezultatele evaluării ordinare la care a obţinut calificativul ”nesatisfăcător” nu poate efectua în mod individual expertize judiciare în perioada dintre evaluarea ordinară care a avut loc şi evaluarea extraordinară ce urmează să aibă loc. Expertul judiciar care a obţinut calificativul ”nesatisfăcător” la evaluarea ordinară sau la evaluarea extraordinară organizată după contestarea rezultatelor este supus unei noi evaluări extraordinare la expirarea unui an de la data evaluării ordinare. În această perioadă, persoana nu are dreptul de a semna rapoarte de expertiză. Dacă în urma acestei evaluări expertul judiciar obţine de asemenea calificativul ”nesatisfăcător”, acestuia i se retrage calitatea de expert judiciar în specialitatea respectivă.