Curtea Constituțională a declarat neconstituțională procedura de contestare a hotărârilor Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către fostul magistrat Gheorghe Muntean, parte într-un proces pendinte la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În sesizarea depusă acesta a invocat faptul că verificarea hotărârilor CSM se limitează doar controlul procedurii de emitere/adoptare a acestora, deși acestea ar putea fi ilegale și din alte motive. Curtea menționează că a analizat această excepție prin prisma articolului 20 din Constituție, adică a dreptului la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele legitime. Curtea a reținut că prevederile articolului 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și ale articolului 10 din Legea contenciosului administrativ nu-i conferă Curții Supreme de Justiție competența de a efectua o reexaminare a stabilirii faptelor de către CSM în cauzele disciplinare împotriva judecătorilor. Prin urmare, CSJ este împiedicată să examineze probleme care pot fi fundamentale pentru litigiile cu care este sesizată. Eventualii reclamanți nu au potrivit legilor incidente posibilitatea unei reexaminări a faptelor decisive pentru cauza lor, de către CSJ. Curtea a notat că, pentru respectarea standardelor articolului 20 din Constituție, CSJ trebuie să aibă, în materia controlului contestațiilor la hotărârile CSM, capacitatea de a soluționa problemele cu care se confruntă de o manieră eficientă și de a realiza un control la fel de eficient al cauzelor. Aceste precizări i-au permis Curții să afirme că cerințele pe care le impun dispozițiile legale contestate nu îi conferă un caracter suficient controlului realizat de către CSJ în materia contestațiilor la hotărârile CSM. Prin urmare, Curtea a constatat că acest control efectuat de către CSJ  nu are o întindere suficientă și contravine articolului 20 din Constituție. Pornind de la cele menționate, Curtea a admis parțial excepția de neconstituționalitate ridicată de către Gheorghe Muntean. Ea a declarat neconstituționale textele:
  • ”[…] doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.” din articolul 25 alineatul (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la CSM;
  • ”b) verifică legalitatea hotărârilor CSM în cazurile prevăzute de lege;” din articolul 10 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.
Curtea a hotărât că până la modificarea textelor de lege declarate neconstituționale, CSJ va efectua un control deplin, în fapt și în drept, în privința hotărârilor CSM care au fost contestate în fața sa. Curtea a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate în partea referitoare la controlul constituționalității articolului 25 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului. Gheorghe Muntean a fost magistrat la Judecătoria Comercială de Circumscripție, iar în luna februarie a anului trecut a depus cerere de demisie din moment ce instanța în care activa își va înceta activitatea, adică 1 aprilie. Membrii CSM au dispus însă eliberarea judecătorului din funcție, motivând că decizia este bazată pe existența unei hotărâri definitive de condamnare a acestuia. Avocata judecătorului susține că acesta nu a fost niciodată judecat și condamnat. Apărătoarea menționează că CSM ar fi invocat o ordonanță a procurorului anticorupție prin care s-a dispus încetarea integrală a urmăririi penale și clasarea procesului penal. Astfel, CSM ar fi echivalat ordonanța procurorului cu o hotărâre definitivă de condamnare, atribuind actului procesual, emis de organul de urmărire penală, valoarea actului de justiție.