Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitatea profesională vor fi elaborate de practicieni în domeniu. Ulterior, documentul va fi prezentat Ministerului Finanțelor și promovat pentru definitivare și aprobare. Ministerul a lansat recent concursul de selectare a autorilor documentului. Pentru a participa la concurs, persoanele trebuie să corespundă următoarelor criterii:
  • experienţă profesională de zece ani în domeniul contabilității;
  • grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economic;
  • experiență în elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate.
Cererile de participare trebuie să fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:
  • confirmarea titlului științific deținut;
  • confirmarea experienței profesionale în domeniul contabilității (copia carnetului de muncă);
  • Curriculum Vitae;
  • declarația pe proprie răspundere cu privire la participarea la elaborarea proiectului actului normativ.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este 30 mai. Costurile pentru elaborarea proiectelor actelor normative vor fi suportate din contul mijloacelor financiare prevăzute în buget.