Sistemului de raportare a tranzacțiilor suspecte de spălarea banilor sau de finanțare a terorismului a fost modernizat și eficientizat. În acest sens, Guvernul a aprobat recent o Metodologie, iar pentru a evalua riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, entitățile raportoare trebuie să implementeze, cel puțin următoarele acțiuni:
 • elaborarea regulilor privind cunoaşterea clientului;
 • monitorizarea continuă a relaţiei de afaceri cu clientul şi a activităţilor, tranzacţiilor acestuia;
 • raportarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte;
 • instruirea continuă a angajaţilor.
Totodată, pentru cunoașterea clienților, se va realiza:
 • identificarea şi verificarea identităţii;
 • analiza profilul în baza criteriilor de analiză, cum ar fi: statutul clientului (rezident/nerezident), efectuarea operațiunilor internaționale, vârsta, funcția și experiența de lucru a clientului, specificul economic-financiar al activității clientului, sumele tranzacționate pe parcursul unei luni, rulajele anuale, sursele principale de venit și de cheltuieli;
 • identificarea beneficiarul efectiv și verificarea identității acestuia;
 • obţinerea informaţiei suplimentare în vederea cunoaşterii activităţii clientului, inclusiv a scopului şi a naturii relaţiei de afaceri, precum şi a tranzacţiilor preconizate.
Gradul şi caracterul monitorizării continue a relaţiei de afaceri cu clientul şi a tranzacţiilor acestuia se va determina ţinându-se cont de dimensiunea entităţii raportoare şi riscurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la care aceasta se expune. La identificarea clientului şi tranzacţiilor, entităţile raportoare pot utiliza date statistice privind diferiţi indicatori ce atestă anumite tendințe de spălare a banilor și finanțarea terorismului, inclusiv rata criminalităţii, în funcţie de anumite caracteristici (zona geografică, vârstă etc.), rapoarte relevante, alte informații, inclusiv cele plasate pe paginile web ale autorităţilor cu funcţii de supraveghere, autorităţilor publice şi ale altor persoane juridice, surse mass-media. Conform prevederilor legale, entități raportoare sunt:
 • instituțiile financiare specificate în Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995;
 • unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);
 • societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
 • organizatorii jocurilor de noroc;
 • agențiile imobiliari;
 • persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
 • avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora;
 • locatorii persoane juridice care practică activitate de întreprinzător și transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sunt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
 • societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
 • furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
 • entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
 • alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200.000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.