Consilierii de probațiune vor avea mai mult timp pentru a întocmi referatele presentinţiale. Noile prevederi se conțin în Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii, care a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, referatul presentinţial în privința bănuitului, învinuitului sau inculpatului care a împlinit vârsta răspunderii penale este un document scris, întocmit de către consilierul de probaţiune, la demersul organului de urmărire penală, al procurorului sau al instanței de judecată. Acesta conţine date despre persoana bănuitului, învinuitului sau inculpatului, despre nivelul de instruire şcolară, despre comportamentul, mediul familial şi social, cercul de prieteni şi despre factorii care influenţează sau pot influenţa conduita acestuia.  La întocmirea referatului presentinţial, consilierul de probaţiune urmează să respecte principiile: 
 • confidenţialităţii datelor cu caracter personal;
 • egalității și nediscriminării;
 • oportunităţii;
 • asigurării şi promovării cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • respectării demnităţii umane;
 • proporționalității intervenției în viața privată și de 
 • familie a persoanelor;
 • prezumţiei nevinovăţiei. 
Consilierul de probaţiune desemnat să întocmească referatul presentinţial stabileşte, în cel mult trei zile lucrătoare de la data primirii solicitării, locul, data şi ora primei întrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat întocmirea referatului presentințial. După realizarea primei întrevederi, consilierul de probaţiune, în funcție de caz, stabilește intervenția necesară.  În cazul în care persoana bănuitului, învinuitului sau inculpatului pentru care se întocmeşte referatul presentinţial refuză să participe la realizarea referatului presentinţial, persoana nu este de găsit, fie că întocmirea referatului este imposibilă din alte cauze obiective, consilierul de probaţiune informează solicitantul printr-o notă informativă.  Pentru întocmirea referatului presentinţial în privinţa unui minor consilierul de probaţiune solicită: 
 • evaluarea socială iniţială sau complexă a situaţiei copilului şi a familiei lui de la autoritatea tutelară; 
 • fişa de caracterizare psihologică de la instituţia de învăţământ în care învaţă minorul; 
 • evaluarea psihologică primară sau complexă de la Serviciul de asistenţă psihopedagogică; 
 • după caz, altă informație de la membrii familiei, sau unitatea la care persoana îşi desfăşoară activitatea, precum şi alte surse de informaţii, cum ar fi medici, sau alţi specialişti care pot contribui la reflectarea tabloului psihosocial al personalităţii bănuitului, învinuitului sau inculpatului. 
  Referatul presentinţial se înaintează solicitantului în termen de cel mult 21 zile lucrătoare, iar în cazul minorului – 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Consilierul de probaţiune menţine legătura cu solicitantul pe perioada colectării de informaţii şi întocmirii referatului presentenţial. În cazul în care procesul de colectare a informaţiilor întârzie întocmirea referatului presentinţial, termenul înaintării acestuia la adresa solicitantului poate fi prelungit de către şeful biroului de probaţiune cu cel mult 10 zile lucrătoare, despre aceasta fiind informat solicitantul.    Referatul presentinţial cuprinde informaţii referitoare la: 
 • profilul psihosocial al bănuitului, învinuitului, inculpatului, mediul familial, precum şi evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional; 
 • mediul social, mobilitatea (geografică, socială, profe- sională); 
 • problemele de ordin social şi individual, inclusiv psiho - emoţionale cu care se confruntă persoana; 
 • probleme de sănătate, dependenţe cu impact criminogen; 
 • atitudine faţă de faptă, consecinţe, victimă.