Instrucţiunea privind etapele, termenele, modul şi procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare prevede că ofertele închise de acţiuni se efectuează la înfiinţarea societăţii, la majorarea capitalului social prin plasarea de acțiuni suplimentare sau la convertirea, fracţionarea sau consolidarea valorilor mobiliare plasate anterior. Potrivit documentului, acţiunile emise la înfiinţarea societății se plasează integral între fondatori, prin emisiune închisă. Acestea se achită complet până la înregistrarea lor la Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF). Pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa, emitentul prezintă Comisiei Naţionale următoarele documente:
 • cererea, conform anexei nr.1 la Instrucțiune;
 • actele de constituire ale emitentului (copii legalizate de notar sau de organul înregistrării de stat);
 • procesul-verbal al adunării fondatorilor, autentificat;
 • lista subscriitorilor (fondatorilor) emitentului, conform Anexei nr.4 la Instrucțiune, în 2 exemplare (în original);
 • contractul privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, iar din data emiterii de către Banca Naţională a Moldovei a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarul Central – documentul, care atestă prestarea serviciilor emitentului prevăzute la art.5 alin.(2) din Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea Depozitarului Central (copie);
 • declaraţia pe propria răspundere a emitentului, conform Anexei nr.5 la Instrucțiune (în original);
 • confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea emitentului (certificatul bancar în original);
 • în cazul existenţei aporturilor nebăneşti, cu anumite, se prezintă actul de transmitere (primire-predare) către emitent a aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii aporturilor nebăneşti şi raportul de evaluare a valorii de piaţă a acestor aporturi întocmit de o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a emitentului;
 • în cazul în care emitentul este constituit în urma reorganizării persoanei juridice, suplimentar se prezintă hotărârea de reorganizare, bilanţul de reorganizare şi actul de primire-predare, aprobate de organul de conducere competent.
Instrucțiunea mai prevede că în cazul în care emitentul este constituit cu capital integral sau parțial de stat, sau al unității administrativ-teritoriale, sau în urma reorganizării întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale, suplimentar se prezintă Hotărârea Guvernului Republicii Moldova sau decizia autorității administrației publice locale. La fel, se prezintă și raportul de evaluare a patrimoniului întreprinderii respective, întocmit de o întreprindere de evaluare (în cazul reorganizării). Alte acte necesare sunt:
 • documentele ce confirmă înregistrarea după emitent a bunurilor mobiliare şi imobiliare, predate de către fondatori în calitate de aport pentru formarea capitalului social şi care se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia;
 • situațiile financiare ale emitentului la ultima dată de raportare, dacă data înregistrării de stat precede termenul concret de prezentare a situațiilor financiare către organul de statistică (copie);
 • ordinul de plată privind achitarea taxelor și plăților (copie);
 • în cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței, decizia de autorizare a Consiliului Concurenței sau Declarația pe proprie răspundere precum că operațiunea nu constituie concentrare economică în sensul legislației din domeniul concurenței.
Documentele se vor depune la Comisia Naţională în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a societății, dacă actele de constituire nu prevăd efectuarea aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor sau de la data înregistrării bunurilor, dacă actele de constituire prevăd introducerea aporturilor nebănești în contul achitării acțiunilor ce sunt supuse înregistrării, dar nu mai târziu de 2 luni din momentul înregistrării de stat a societăţii. CNPF examinează documentele prezentate și, în termen de 5 zile lucrătoare din data prezentării tuturor documentelor, va emite o Hotărâre privind înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societății, cu atribuirea numărului înregistrării de stat acţiunilor. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare şi lista subscriitorilor (fondatorilor) urmează a fi ridicate de către emitent de la Comisia Naţională în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a hotărârii CNPF privind înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societății şi transmise în termen de o zi lucrătoare societăţii de registru/Depozitarului Central pentru efectuarea primelor înscrieri în registrul/conturile deținătorilor de valori mobiliare.