Peste 1.500 de agenți economici trebuie să prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) carnetele de muncă ale unor angajați. CNAS a publicat în Monitorul Oficial Lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care urmează să prezinte, în perioada 1- 8 iunie, carnetele de muncă ale angajaţilor care activează în cadrul entităţilor economice care și-au început activitatea până la 1 ianuarie 1999 şi nu sunt beneficiari de pensii în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit Regulamentului privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 1 ianuarie 1999, angajatorul prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), din raza de deservire, carnetele de muncă ale persoanelor angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu sau alte forme de angajare pe bază de carnet de muncă, care au început activitatea de muncă până la 1 ianuarie 1999 şi care nu au solicitat la CTAS stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. Carnetele de muncă se prezintă de către angajator la CTAS, în original, însoţite de lista angajaţilor cu indicarea codului IDNP sau CPAS. CTAS recepţionează carnetele de muncă prezentate de către angajator în temeiul actului de primire-predare, care se perfectează în două exemplare. Exemplarul întâi se transmite angajatorului şi exemplarul doi rămâne la CTAS. În momentul recepţionării carnetelor de muncă, CTAS stabileşte un termen de efectuare a scanării despre care este informat angajatorul. În cazul necesităţii de extindere a termenelor de scanare, angajatorul este informat suplimentar. La finalizarea procesului de scanare a carnetelor de muncă, CTAS restituie carnetele de muncă angajatorului care indică menţiunea de recepţionare a acestora pe exemplarul actului de primire-predare al CTAS. În urma scanării, specialistul CTAS aplică la sfârşitul carnetului de muncă (pe partea interioară a copertei) ştampila cu menţiunea ”Scanat, conform Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15 mai 2018”. Pentru persoanele nou angajate în carnetele de muncă ale cărora se conţin înscrieri pentru perioadele de până la 1 ianuarie 1999 şi nu conţin menţiunea CTAS ”Scanat”, angajatorul le prezintă adiţional la CTAS, trimestrial, până la data de 10 a primei luni din trimestrul următor. Persoanele fizice, neîncadrate în câmpul muncii, sunt în drept să prezinte individual la CTAS din raza domiciliului, carnetul de muncă aflat în posesie, în original, pentru scanare şi completarea informaţiei din conturile personale cu datele despre activitatea de muncă realizată până la 1 ianuarie 1999. În cazul dat, scanarea şi returnarea carnetului de muncă are loc la momentul adresării persoanei la CTAS. Regulamentul mai prevede că CNAS efectuează citirea informaţiei scanate privind activitatea de muncă realizată până la 1 ianuarie 1999 în corespundere cu carnetele de muncă şi asigură introducerea informaţiei în conturile personale ale persoanelor asigurate. Înscrierile din carnetul de muncă care nu sunt executate în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă în vigoare la data completării carnetului de muncă, nu vor fi înregistrate în Registru şi respectiv, în conturile personale de asigurări sociale. Pentru persoanele care au desfăşurat activitate până la 1 ianuarie 1999 şi informaţia nu este înscrisă în contul personal, solicitantul, la data stabilirii pensiei, confirmă stagiul de cotizare realizat în această perioadă în conformitate cu Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017. CNAS se obligă să asigure condiţii de păstrare şi integritate a carnetelor de muncă depuse pentru scanare până la restituirea acestora reprezentantului agentului economic.