Astăzi are loc examenul de admitere în avocatură. Comisia de licențiere a profesiei de avocat a admis la proba scrisă 117 persoane, din cele 121 care s-au înscris. Examenul se desfășoară la Academia de Studii Economice din Moldova, blocul ”C”, aula 502. Candidații trebuie să se prezinte cu buletinul de identitate. Se permite utilizarea Codurilor de procedură civilă și penală. Conform Statutului profesiei de avocat, lucrarea scrisă are drept scop verificarea nivelului de cunoaştere a abilităţilor practice de expunere şi aplicare a cunoştinţelor teoretice în materie de drept. Aceasta conţine speţe din practica judiciară selectate de Comisie. Mai exact, proba va consta din analiza în formă scrisă a trei speţe. După repartizarea foilor, fiecare din ele se numerotează în colţul din dreapta de sus cu cifre arabe luate în cerc. Se interzice folosirea altor foi sau pixuri în timpul examenului de calificare, decât a celor puse la dispoziţie de secretarul Comisiei. Răspunsul trebuie scris citeţ pe ambele pagini ale foii. Se admit numai abrevierile unanim recunoscute. Înainte de a începe expunerea răspunsului, candidatul este obligat să completeze fişa de examinare. Modelul fişei de examinare se aprobă de către Comisie. Candidaţii sunt obligaţi să scrie subiectele de la examen pe prima pagină a lucrării. Răspunsul trebuie început cu primul subiect. Răspunsul la următoarele subiecte se începe pe o foaie nouă. Timpul acordat pentru pregătirea răspunsului este de trei ore astronomice. După încheierea probei scrise a examenului de calificare şi predarea tuturor lucrărilor de către candidaţi, secretarul Comisiei efectuează cifrarea lucrărilor în baza fişei de examinare. Cifrul se indică atât pe lucrare, cât şi pe fişa de examinare. Ulterior, fişele de examinare se separă de lucrări şi se păstrează la secretariat, într-un plic sigilat, cu semnătura preşedintelui Comisiei până la aprecierea lucrărilor de către membrii Comisiei. După cifrarea lucrărilor membrii Comisiei verifică şi apreciază lucrările cu calificativul ”admis” sau ”respins”. Calificativul acordat lucrării candidatului se înscrie în fişa de examinare primită în acest scop de fiece membru al Comisiei. Examenul se consideră susţinut dacă candidatul a acumulat cel puţin șase mențiuni ”admis”.