Noul Cod civil va fi completat cu secţiunea 11 care va conține o serie de prevederi referitoare la respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente. Acestă secțiune explică drepturile cetățenilor la propria imagine și care sunt limitele atunci când este pusă în discuție viața privată a unei persoane. Proiectul de modernizare a Codului civil a fost examinat în ședința Comisiei juridice, numiri și imunități și, cel mai probabil, va fi supus dezbaterilor în Parlament, pentru lectura I, în această săptămână.  Potrivit completărilor aduse la Codul civil, secţiunea 11 va defini drepturile personalităților prin care orice persoană fizică are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la libera exprimare, la nume, la onorare, demnitate şi reputaţie profesională, la propria imagine. La fel, are dreptul la respectarea vieţii intime, familiale şi private, la protecţia datelor cu caracter personal, la respectarea memoriei şi corpului său după deces, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege. Aceste drepturi sunt insesizabile şi inalienabile.  În privința dreptului la propria imagine, în proiect se spune că dacă legea nu prevede altfel, o persoană poate să interzică sau să impiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Totuși, în cazul în care o persoană își dă acordul ca imaginea sa să fie captată în circumstanțe din care rezultă în mod evident că va fi difuzată, se prezumă că acea persoană de asemenea își dă acordul pentru reproducerea și difuzarea acesteia pe cale obișnuită, așa cum se putea aștepta în mod rezonabil în aceste circumstanțe.  Documentul prevede și situațiile care pot fi considerate drept atingeri aduse vieții private. Mai  exact, este vorba de:
  • intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără consimţământul celui care o ocupă în mod legal; 
  • interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări; 
  • captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără consimţământul acesteia; 
  • difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără consimţământul celui care îl ocupă în mod legal; 
  • ținerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 
  • difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără consimţământul persoanei în cauză; 
  • difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistentă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără consimţământul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără consimţământul familiei sau al persoanelor îndreptăţite; 
  • utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană; 
  • difuzarea sau utilizarea corespondentei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără consimţământul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele. 
Prezumția de consimţământ  Proiectul spune că atunci când însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice care activează în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesară exprimarea lui în formă scrisă. O persoană care și-a dat acordul pentru utilizarea documentelor personale, imaginii sau înregistrărilor audio sau video referitor la o persoană sau opiniilor personale, își poate retrage consimțământul, chiar și în cazul în care acesta a fost acordat pentru o perioadă determinată.   La fel, documentul mai prevede că în cazul în care consimţământul acordat pentru o perioadă determinată este retras fără ca justificarea să fie fundamentată pe modificări substanțiale ale circumstanțelor sau orice alt motiv întemeiat, persoana care retrage consimțământul trebuie să repare prejudiciul cauzat persoanei căreia i-a dat acordul.  Consimțământul nu este necesar în cazul în care imaginea, documentul personal, înregistrarea audio sau video referitoare la o persoană este făcută sau folosită pentru a exercita sau a proteja alte drepturi sau alte interese protejate de lege. De asemenea, acordul nu este necesar în cazul în care o imagine, document personal sau o înregistrare audio sau video referitoare la o persoană se face sau este folosită în baza legii în scopuri oficiale, sau în cazul în care cineva execută un act public în interes public. O altă situație când acordul nu este necesar este atunci când persoana care este filmată/înregistrată se află în mulțime sau în timpul unui eveniment public.