Depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii, dar și cele ale acționarilor ce acționează concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau care au dețineri calificate în capitalul social al băncii ar putea să nu mai fie garantate. În prezent, norma legală prevede că nu sunt garantate depozitele administratorilor băncii și cele ale persoanelor fizice, acţionari ai băncii care deţin minimum 1% din capitalul ei. Modificările la Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar au fost propuse pentru consultare publică. Totodată, se propune completarea  legii cu prevederea că nu vor mai fi garantate depozitele plasate de către:
 • persoanele juridice, controlul asupra cărora este deținut de către conducerea băncii, acționarii ce acționează concertat și deținătorii ale căror dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
 • bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
 • organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
 • asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
 • companiile de asigurare;
 • societățile de investiții;
 • depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor.
În schimb, din lege ar putea fi excluse prevederile ce stabilesc că nu sunt garantate depozitele:
 • persoanelor fizice ce deţin, în întreprinderi afiliate şi societăţi dependente, funcţii de administrare sau dețin minimum 1% din capitalul acestora;
 • persoanelor fizice care au obţinut de la aceeaşi bancă dobânzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale;
 • depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S.A. la situaţia din 2 ianuarie 1992, atât cele în vigoare, cât şi cele reperfectate la data de 29 iulie 1994, luându-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992, care sunt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;
 • persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei.
Conform proiectului, și în continuare nu vor fi garantate depozitele:
 • foștilor posesori de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
 • soților și rudelor de gradul întâi și al doilea ale conducerii băncii, acționarilor ce acționează concertat și ale posesorilor de dețineri anulate;
 • persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor din conducerea băncii, acționarilor ce acționează concertat și posesorilor de dețineri anulate;
 • depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă.
 • titlurile de creanță la purtător.
De asemenea, proiectul stabilește că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, plafonul de garantare va fi în mărime de 50 de mii de lei, adică se va majora de 2,5 ori. Totodată, vor fi garantate și depunerile în bănci deținute de către persoanele juridice de drept privat. În prezent, sunt garantate doar depozitele persoanelor fizice.