Banca Națională a Moldovei (BNM) a aprobat și a publicat Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor. Documentul va intra în vigoare din data de 30 iulie. Acesta stabileşte cadrul normativ aferent efectuării auditului extern al situaţiilor financiare ale băncii şi a auditului extern în alte scopuri, cerinţe faţă de societatea de audit, modul de aprobare şi de retragere a aprobării societăţii de audit, modul de comunicare şi documentare între societatea de audit, Banca Naţională a Moldovei şi bancă. Astfel, societatea de audit care va efectua auditul extern al băncii urmează a fi aprobată de Banca Naţională a Moldovei până la încheierea cu banca a contractului de audit. Aceasta trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii:
  • nu i-a fost retrasă aprobarea BNM în contextul respectării prevederilor cadrului legal aferent activităţii băncilor şi/sau domeniul auditului extern al băncii din ultimii 3 ani;
  • dispune de minimum trei ani de experienţă în domeniul auditului situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public;
  • echipa societăţii de audit desemnată pentru misiunea de audit respectivă întruneşte următoarele condiţii:
- cel puţin 1/3 din echipa societăţii de audit dispune de experienţă în domeniul auditului situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS); - cel puţin un auditor dispune de certificat de calificare a auditorului instituţiilor financiare, eliberat de BNM; - cel puţin un auditor dispune de certificat de calificare a contabilului, eliberat de către o societate internaţională independentă; - cel puţin un auditor din echipa societăţii de audit dispune de certificat de audit în sisteme informaţionale CISA, eliberat de către o societate internaţională independentă ce se ocupă cu dezvoltarea, adoptarea şi utilizarea cunoştinţelor şi practicilor acceptate la nivel mondial pentru sistemele informatice de vârf în industrie ISACA; - cel puţin un membru al echipei societăţii de audit are o experienţă de cel puţin trei ani în domeniul auditului situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, dintre care un an în domeniul auditului situaţiilor financiare ale băncilor. Regulamnetul mai prevede că o societate de audit poate presta servicii de audit extern, indiferent de scopul auditului propus, în aceeaşi perioadă de gestiune, concomitent la câteva bănci din Republica Moldova, cu condiţia că la data aprobării acesteia, de către BNM, activele cumulative ale băncilor respective să nu depăşească 50 la sută din totalul activelor din sistemul bancar. Societatea de audit trebuie să prezinte, în original, Băncii Naţionale şi consiliului băncii, în termen de patru luni de la data încheierii perioadei de raportare auditată, conform legislaţiei contabilităţii, raportul auditorului situaţiilor financiare, precum şi scrisoarea adresată conducerii, cu anexarea situaţiilor financiare, care sunt semnate în numele societăţii de audit de către conducătorul societăţii de audit şi şeful echipei societăţii de audit.