Autoritatea care a inițiat procedura de achiziții publice va putea desemna drept câștigătoare oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În acest sens, se va aplica unul dintre următoarele criterii:
  • preţul cel mai scăzut;
  • costul cel mai scăzut;
  • cel mai bun raport calitate-preţ;
  • cel mai bun raport calitate-cost.
În prezent, norma legală stabilește că drept criteriu de atribuire a contractului de achiziţii publice poate fi numai fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau care are preţul cel mai scăzut. Completările privind desemnarea câștigătorilor procedurilor de achiziții publice se regăsesc într-un proiect elaborat de către Ministerul Finanțelor și expediat pentru avizare Centrului Național Anticorupție. Astfel, conform proiectului, costul cel mai scăzut se va determina luând în considerare elementele de rentabilitate, utilizând inclusiv factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă a produsului. Totodată, criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ se va utiliza în cazul în care procedura include un element de preţ sau de cost. În situaţia în care autoritatea contractantă va iniţia o procedură de achiziție publică cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se vor referi numai la aspecte calitative ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. Cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se va determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, printre care pot fi:
  • calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
  • organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
  • serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.
Totodată, autoritatea contractantă va putea lua în considerare procesul specific de producţie, furnizare sau comercializarer, dar și procesul specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al lucrărilor, bunurilor sau serviciilor achiziționate. Ponderea relativă atribuită fiecărui factor de evaluare, dar și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se va aplica pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, va trebui să fie precizată în documentația perfectată. În cazul aplicării criteriilor de atribuire pentru determinarea celui mai bun raport calitate-preţ sau calitate-cost, ponderea minimă pe care elementul de preţ trebuie să aibă este:
  • 60% - în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri;
  • 80% - în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări;
  • 40% - în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii.
Factorii de evaluare se vor utiliza conform ponderii acestora, iar dacă ponderea nu poate fi stabilită, factorii de evaluare se vor indica în ordinea descrescătoare după importanța acestora. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată, aceștia trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi, în scopul aplicării factorilor de evaluare. Dacă două sau mai multe oferte sunt echivalente, autorităţile vor putea aplica un criteriu de atribuire suplimentar, care a fost menționat explicit în anunțul de participare. La necesitate, autoritatea contractantă va putea verifica exactitatea informaţiilor şi dovezilor furnizate de ofertanţi, asigurând totodată principiul tratamentului egal, imparţialității și  nediscriminării în privinţa tuturor ofertanţilor.