Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice Ghidul privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piața financiară nebancară. Ghidul vizează participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară – entități raportoare determinate de art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Este vorba despre societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut. Ghidul reglementează modul de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite conform prevederilor Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale și de către autoritățile care dispun de un astfel de drept. Documentul prevede că entitățile raportoare sunt obligate să aplice direct sancţiunile adoptate prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, conform art.41 al Cartei Naţiunilor Unite, precum şi deciziile comitetelor de sancţiuni stabilite prin aceste rezoluţii. Rezoluţiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică sancţiunile internaţionale în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și sunt aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Ulterior adoptării unui act prin care sunt instituite sancţiuni internaţionale, entităţile raportoare care dețin date şi informaţii despre persoane ori entităţi nominalizate, care deţin sau au sub control bunuri ori care au date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entităţi nominalizate, vor informa în scris Comisia Națională, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și instituțiile de drept competente, din momentul în care iau cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea. În situaţia în care constată că înştiinţarea primită nu face obiectul domeniului său de competenţă, Comisia Națională transmite, în termen de 24 de ore, înştiinţarea către autoritatea competentă și, după caz, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Entităţile raportoare au obligaţia să elaboreze şi să aplice politici, proceduri şi mecanisme interne adecvate în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, pentru a preveni şi împiedica implicarea lor în operaţiuni suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a personalului. Entitățile raportoare au obligația să desemneze persoana responsabilă de aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale. Pentru îndeplinirea acestei activități poate fi numită persoana învestită cu atribuții de executare a prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entităţilor raportoare. Entităţile raportoare au obligaţia să raporteze autorității competente tranzacţiile prezumate ca fiind tranzacţii suspecte din momentul în care iau cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea. Raportările trebuie să includă toate datele relevante privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi valoarea totală a bunurilor. Asigurătorii sunt răspunzători pentru agenţii persoane juridice şi fizice, precum şi de informarea acestora cu privire la aplicarea sancţiunilor internaţionale. În cazul în care Comisia constată încălcări ale dispoziţiilor Ghidului, precum și ale sancţiunilor internaţionale de către entităţile raportoare, aceasta este în drept să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare sau să sesizeze organele de drept, după caz.