Parteneriatul pentru inovare va putea fi aplicat de către instituțiile publice atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui bun, serviciu sau a unor lucrări inovatoare. Condiția este că această necesitate nu poată fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment și rezultatele să corespundă nivelului de performanţă şi costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă şi participanţi. Prevederea se conține în proiectul de modificare a Legii privind achizițiile publice, care urmează să fie examinat miercuri de către Guvern. Conform documentului, parteneriatul pentru inovare se va iniţia prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea cererilor de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă. Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achiziţiilor publice, precum şi, după caz, între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi data-limită de depunere a cererilor de participare trebuie să fie de cel puţin:
  • 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mică de 2,3 milioane de lei în cazul achiziționării de bunuri și servicii și 90 de milioane de lei atunci când sunt procurate lucrări;
  • 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât sumele stabilite la punctul anterior.
Parteneriatul pentru inovare se va desfăşură în trei etape:
  • etapa depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
  • etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă;
  • etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
Autoritatea contractantă are dreptul să decidă să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare separate. În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, instituția publică este obligată să nu dezvăluie celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia. Acest acord nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost. În cadrul parteneriatului pentru inovare, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare.