Blocajele întâmpinate pe parcursul implementării Legii cu privire la activitatea notarilor vor fi eliminate. Ministerul Justiției a trimis Guvernului proiectul de modificare a Legii cu privire la activitatea notarilor, pentru a lichida carențele ce țin de executarea unor atribuții a Camerei Notariale. În document se precizează că pe parcursul implementării Legii au fost constatate probleme la desemnarea/alegerea președintelui Camerei Notariale, a membrilor în Comisia de licențiere a activității notariale, Colegiului disciplinar al notarilor, precum și la constituirea Comisiei de etică, care în final au afectat funcționalitatea acestor structuri. Prin urmare, modificările propuse au drept scop: 
  • determinarea clară a modalității de constituire a Comisiei de licențiere a activității notariale, a Colegiului disciplinar și Comisiei de etică, pentru asigurarea continuității funcționării acestora;
  • atribuirea Ministerului Justiției a unor competențe suplimentare în cazul constatării unor situații de blocare a funcționării organului profesional;
  • asigurarea accesului cetățenilor la actele din arhiva notarului a cărui activitate se suspendă sau a încetat;
  • determinarea unei singure reglementări care stabilește conduita și normele morale, standardele etice și profesionale ce definesc activitatea notarilor și anume - Codul de etică al notarilor, excluzând dublarea acestor norme în Codul deontologic al notarilor.
Astfel, se propune modificarea art. 9 alin. (1) lit. e), pentru a exclude neconcordanța cu prevederea din art. 41 alin. (1) lit. a) și anume: întrucât deţinerea unei funcţii elective sau a unei funcții de demnitate publică constituie temei de suspendare a activității notariale, pe durata mandatului, respectiv, aceasta nu poate constitui excepție de la incompatibilitatea activității notariale cu orice altă activitate sau funcție remunerată. La fel, se propune completarea art. 11 cu lit. g1), prin această intervenție accentuându-se și consolidându-se obligația notarilor de a prelua, în conformitate cu ordinul ministrului Justiției, arhiva activității notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează. Ministerul Justiției propune și unele concretizări în art. 36 din lege, care reglementează modul de organizare și ținere a arhivei activității notariale, conform cărora responsabilă de ținerea arhivei notariale este și Camera Notarială. În acest sens, se propune ca Regulamentul privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale să reglementeze condițiile și termenul de predare a arhivei activității notariale către Camera Notarială. Alte modificări se referă la art. 24 alin. (1), (2) și (5), art. 48 alin. (11), art. 50 alin. (11) și (4), art. 52 alin. (11) și a art. 67 alin.(2), (4) și (7), pentru asigurarea constituirii și funcționării eficiente și fără blocaje a Consiliului Camerei Notariale, Comisiei de licențiere a activității notariale, a Colegiului disciplinar și Comisiei de etică. În acest sens, se propune instituirea competenței subsidiare a ministrului Justiției de a interveni în unele situații cu potențial risc de blocaj instituțional. Respectiv, în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data la care organele Camerei Notariale erau obligate să adopte decizii, dar nu și-au realizat dreptul la autoadministrare, decizia îi va aparține ministrului Justiţiei. În același context, în dispozițiile finale ale proiectului legii de modificare se subliniază necesitatea alegerii/desemnării membrilor/persoanelor în structurile Camerei Notariale, în Colegiul disciplinar și Comisia de licențiere. Această sarcină, de altfel, reafirmă obligația statuată de legiuitor în art. 70 alin.(5) al Legii 69/2017, potrivit căreia ”În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, notarii vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor prezentei legi”. În lipsa unei evoluții în acest sens, ministrul Justiției se investește cu dreptul decizional pentru a debloca activitatea Camerei Notariale. Potrivit documentului, se propune substituirea referinței la IDNO-ul notarului cu referința la codul fiscal atribuit notarului, or, potrivit art. 162 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal oricărei persoane fizice care practică activitate profesională licențiată ori autorizată i se atribuie cod fiscal, iar Codul fiscal nu operează cu abrevierea ”IDNO”. O alt modificare se referă la constituirea Camerei Notariale și a statutului acesteia, prin reglementarea expresă precum că: ”Camera Notarială este o organizație profesională înființată, în temeiul prezentei legi, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu”.  La fel, în document este precizat un termen de 15 zile pentru convocarea ședinței repetate și excluderea cvorumului necesar de a fi întrunit la ședința repetată. Și prevederile din art. 47 vor fi modificate la alin. (7). Acestea sunt propuse sub aspectul cvorumului necesar la adoptarea deciziilor privind adoptarea şi modificarea Statutului Camerei Notariale şi a Codului de etică al notarilor, a deciziilor privind alegerea și revocarea membrilor Consiliului Camerei Notariale, ai Comisiei de licenţiere, ai Colegiului disciplinar și ai Comisiei de etică, precum și a Președintelui Camerei Notariale, prin micșorarea acestuia, de la 50% din numărul total de notari la 2/3 din numărul notarilor prezenți la Adunare.