Certificarea și înregistrarea auditorilor va fi efectuată de către Consiliul de supraveghere publică a auditului. Autoritatea urmează să fie creată prin reorganizarea  Consiliului de supraveghere a activității de audit, care există în prezent. Prevederea este inclusă într-un proiect propus pentru consultări publice. Conform documentului, Consiliul de supraveghere publică a auditului va avea următoarele funcții:
 • de înregistrare a stagiarilor şi de monitorizare a stagiului în audit;
 • de certificare şi de înregistrare a auditorilor;
 • de înregistrare a entităţilor de audit;
 • de monitorizare a instruirii profesionale continue;
 • de asigurare a calităţii auditului;
 • de investigare şi de aplicare a măsurilor disciplinare auditorilor şi entităţilor de audit;
 • de elaborare şi de aprobare a actelor normative pentru exercitarea funcţiei de supraveghere publică.
Totodată, Consiliul va avea următoarele atribuții:
 • elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a auditorilor;
 • organizează procesul de certificare a auditorilor;
 • stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în audit;
 • examinează solicitările aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului;
 • adoptă decizii privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor şi entităţilor de audit;
 • supraveghează şi controlează activitatea stagiarilor în audit, auditorilor şi entităţilor de audit;
 • elaborează acte normative în vederea exercitării funcţiei de supraveghere publică și le publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
 • prezintă propuneri privind perfecționarea legislației ce ține de auditul situațiior financiare;
 • ţine Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit;
 • ţine, în modul stabilit, şi plasează pe pagina web oficială a Consiliului lista organizaţiilor şi a instituţiilor de instruire profesională continuă a auditorilor;
 • efectuează controlul extern al calităţii auditului.
În procesul de îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin, Consiliul va putea încheia acorduri de colaborare cu alte autorități din țară sau din străinătate, dar și să beneficieze de programe de formare și perfecționare profesională. De asemenea, Consiliul va elabora rapoartele privind respectarea procedurilor de control al calității auditului și privind transparenţa în cazul efectuării auditului la entităţile de interes public.