În activitatea Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate (ANI) sau a membrilor structurii este interzisă orice imixtiune. Prevederea este inclusă în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, care a fost supus consultărilor publice. Potrivit documentului, este interzis Consiliului sau membrilor acestuia să intervină în activitatea inspectorilor de integritate, aparatului ANI, privind cazurile individuale de exercitare a controlului averii şi al intereselor personale. La fel, nu este admis amestecul în exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricţiilor, constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor. Regulamentul spun că structura are următoarele atribuții:
 • aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al ANI, aprobă tematica de concurs şi componenţa comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens; 
 • organizează concursul pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte și vicepreşedinte al ANI;
 • validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al ANI și le publică pe pagina web oficială a ANI în termen de 24 de ore de la validare;
 • propune Președintelui Republicii Moldova numirea şi revocarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui ANI;
 • solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui ANI;
 • elaborează planul de activitate a Consiliului şi componenta bugetară a Consiliului în cadrul bugetului ANI;
 • aprobă strategia și planul de activitate al ANI;
 • analizează și aprobă rapoartele anuale ale ANI;
 • aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi Colegiului disciplinar, precum şi normele interne de conduită și etică din cadrul ANI;
 • efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate;
 • efectuează controlul averilor şi intereselor personale a președintelui, vicepreședintelui ANI, precum și a inspectorilor de integritate;
 • constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor de către preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii, precum şi de către inspectorii de integritate;
 • examinează sesizările şi plângerile în care sânt vizaţi președintele și vicepreședintele ANI; 
 • examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui ANI și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților;
 • constată contravențiile ce țin de încălcarea de către preşedintele și vicepreşedintele ANI a regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităților și încheie procese-verbale cu privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit spre examinare în fond instanţei de judecată competente în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • examinează, trimestrial sau la cerere, informaţii referitoare la activitatea ANI;
 • examinează raportul anual de audit al ANI;
 • deleagă atribuţiile de conducere unui şef al subdiviziunii structurale din cadrul aparatului ANI, în cazul în care preşedintele şi vicepreşedintele ANI sunt suspendaţi din funcţii sau intervine vacanţa ambelor funcţii;
 • aprobă Regulamentul privind organizarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate;
 • examinează adresările inspectorilor de integritate privind orice tentativă de influență din partea președintelui sau a vicepreședintelui ANI ori din partea unor persoane terțe;
 • aprobă regulamentul privind stabilirea criteriilor controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate; 
 • desemnează doi reprezentanţi ai Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al ANI;
 • examinează rapoartele semestriale ale Colegiului disciplinar al ANI;
 • reprezintă Consiliul în instanța de judecată sau în raport cu alte autorităţi publice sau organizaţii conform competenţei;
 • cooperează cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile competente în vederea asigurării activităţii eficiente a ANI;
 • exercită şi alte atribuții prevăzute de lege. 
În exercitarea atribuțiilor, membrii Consiliului au acces la registrele de stat și la alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului, prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern. La fel, au dreptul de a procesa date cu caracter personal în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Strategiile şi alte documente de planificare a activităţii ANI, inclusiv componenta bugetară, se aprobă de regulă pe o perioadă de cel puţin 3 ani. Membrii Consiliului în limitele competenţei Consiliului au dreptul:
 1. să solicite informații și să primească răspunsuri la ele; 
 2. să facă propuneri şi obiecţii privind ordinea de zi a Consiliului şi a modului de examinare a problemelor în şedinţa Consiliului; 
 3. să participe la dezbateri, să înainteze propuneri şi să voteze la adoptarea hotărârilor Consiliului; 
 4. să adreseze întrebări raportorilor şi invitaților la ședința Consiliului; 
 5. să-şi argumenteze propunerile şi să prezinte note informative asupra problemelor puse în discuţie; 
 6. să ia cunoştinţă de documentele şi de proiectele hotărârilor Consiliului ce urmează a fi discutate la şedinţele Consiliului; 
 7. să propună amendamente la proiectele hotărârilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobare Consiliului;
 8. să ceară în condiţiile prezentului regulament convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului; 
 9. să ia cunoştinţă de documentele şi materialele Consiliului; 
 10. să înainteze, în scris sau verbal, propuneri în probleme ce ţin de competenţa Consiliului şi să ceară să fie supuse aprobării; 
 11. să solicite, în scris sau verbal, de la autorităţi publice, instituţii, întreprinderi şi organizaţii documente, informaţii necesare pentru organizarea şi desfăşurarea atribuțiilor și funcțiilor Consiliului; 
 12. să-şi exprime în scris opinia separată asupra hotărârii adoptate, care urmează a fi anexată la hotărârea respectivă;
 13. să înainteze candidatura pentru funcţii atribuite de Consiliu. 
La fel, membrii Consiliului sunt obligați:
 1. să respecte prevederile legii şi Regulamentul, precum și hotărârile Consiliului;
 2. să manifeste responsabilitate și buna credință în exercitarea atribuţiilor în Consiliu;
 3. să participe la şedinţele Consiliului, iar în cazul în care membrul este în imposibilitatea de a participa la şedinţă, el comunică, din timp, despre absenţa sa preşedintelui ședinței; 
 4. să informeze Consiliul imediat despre orice situație de conflict de interese.
Votul membrului Consiliului este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Acesta se exprimă public în cadrul votării deschise. Potrivit Regulamentului, Consiliul este o structură reprezentativă, ce activează în şedinţe şi face parte din  conducerea Autorităţii Naționale de Integritate.