Auditul intern guvernamental este o activitate independentă și obiectivă, orientată spre asigurarea funcționalității sistemului de management al finanțelor publice și sistemului de controlul financiar public intern, efectuat de către autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor. Norma este inclusă într-un proiect propus pentru consultări publice. Misiunile de audit intern guvernamental se vor iniția de către ministrul Finanțelor, inclusiv la solcitarea prim-ministrului. Activitatea de audit se va desfășura în baza evaluării riscurilor aferente domeniilor controlului financiar public intern și managementului finanțelor publice, inclusiv achizițiilor publice. Conform documentului, auditului intern guvernamental vor fi supuse următoarele instituții:
  • Cancelaria de Stat, ministerele, alte autorități administrative centrale și structurile organizaționale din sfera de competență ale acestora;
  • autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale – pe aspecte ale corectitudinii în utilizarea transferurilor cu destinație specială;
  • alte autorități și instituții bugetare – pe aspecte de gestionare/utilizare a patrimoniului public, pe aspecte privind conformarea la regulile aplicabile achizițiilor publice și pe aspecte ce țin de acordarea împrumuturilor sau ajutorului financiar persoanelor fizice și juridice;
  • întreprinderile de stat și societățile comerciale în al căror capital social statul deține o cotă-parte de cel puțin 25 la sută, precum și persoanele afiliate acestora – pe aspecte ale gestionării/utilizării resurselor financiare și/sau patrimoniului public;
  • alte persoane fizice și juridice – pe aspecte ale gestionării și utilizării resurselor financiare și ale administrării patrimoniului public.