Conducerea şedinţelor şi coordonarea activității Consiliului între şedinţe este efectuată de către preşedintele şedinţei, ales din rândul membrilor Consiliului, la începutul ședinței sau la ședința precedentă cu majoritatea membrilor Consiliului. Prevederea este   stipulată în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, care a fost supus consultărilor publice. Potrivit documentului, calitatea de președinte a ședinței este exercitată prin rotația tuturor membrilor Consiliului. Prin urmare, preşedintele şedinţei îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament imediat după alegere, exercitând atribuțiile de coordonare a activității Consiliului în perioada de după şedinţa la care a fost ales şi până la finele ultimei şedinţe, prezidate de către acesta, cu asigurarea predării materialelor următorului preşedinte al şedinţei ales prin rotaţie. Preşedintele ședinței are următoarele atribuţii: 
  1. prezidează și moderează şedinţa Consiliului pentru care este ales, inclusiv asigură ordinea în şedinţă;
  2. precizează opțiunile supuse votării, supune votului Consiliului proiectele de acte, asigură numărarea voturilor, anunţă rezultatul votării;
  3. semnează actele Consiliului adoptate în cadrul şedinţei prezidate, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
  4. organizează activitatea Consiliului și a secretariatului între ședințe; 
  5. verifică executarea actelor adoptate la ședința pe care o prezidat-o, până la executarea finală a acestora, și informează Consiliul periodic despre progresul implementării acestora;
  6. exercită alte atribuții conform hotărârii Consiliului sau stabilite de lege.
Documentul mai prevede că este interzis Consiliului sau membrilor acestuia să intervină în activitatea inspectorilor de integritate, aparatului ANI, privind cazurile individuale de exercitare a controlului averii şi al intereselor personale. La fel, nu este admis amestecul în exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricţiilor, constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.