Ședințele Consiliului de Integritate sunt publice, cu excepţia cazurilor când examinarea publică a chestiunii sau unei părţi ai acesteia este restricţionată prin lege. În toate cazurile rezultatul examinării sau hotărârile luate se dau publicităţii. Prevederile sunt incluse în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, supus consultărilor publice. Potrit documentului, ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la acestea participă cel puţin cinci dintre membrii Consiliului. Prima şedinţă a Consiliului este convocată de către preşedintele ANI în cel mult o lună de la numirea celui de-al cincilea membru al Consiliului. Şedinţele Consiliului sunt conduse de către preşedintele ședinței, iar în lipsa acestuia de către un preşedinte de şedinţă ales la începutul şedinţei, în condițiile prezentului Regulament.  Documentul mai prevede că membrii Consiliului se convoacă în şedinţe ordinare, extraordinare ori de urgență. Ședințele ordinare au loc nu mai rar decât o dată în lună, iar ședințele extraordinare ori de urgență - după necesitate. Convocarea şedinţelor plenare ale Consiliului se face de către preşedintele ședinței Consiliului sau de cel puţin trei membri ai Consiliului, după cum urmează:
 • cu cel puţin trei zile lucrătore înaintea datei de desfăşurare a şedinţelor ordinare; 
 • cu cel puţin 24 de ore înaintea datei şedinţelor extraordinare; 
 • de îndată în cazul şedinţelor de urgență.
Ordinea de zi a ședințelor Consiliului se întocmește de secretarul Consiliului, în baza propunerilor membrilor Consiliului, coordonate de președintele ședinței Consiliului. Convocarea ședinței se face prin poştă electronică, telefon, fax sau la adresele comunicate de către membrii Consiliului.   Participarea la ședințele Consiliului poate avea loc prin prezenţa fizică a membrului Consiliului la locul desfășurării şedinţei sau prin teleconferință cu asigurarea video-vizibilității membrului Consiliului ce permite identificarea clară a acestuia şi confirmarea participării la votare. Participarea la ședință prin teleconferință se consemnează în procesul-verbal al ședinței. În cazul lipsei cvorumului, preşedintele ședinței Consiliului poate decide amânarea şedinţei cu cel mult șapte zile calendaristice. La dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi a ședinței se ține cont de următoarele priorități: 
 • aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
 • aprobarea ordinii de zi și a timpului limită de examinarea a subiecților stabilite în ordinea de zi; 
 • dezbaterea subiectelor care implică adoptare de hotărâri a Consiliului; 
 • dezbaterea subiectelor a căror soluţionare nu implică adoptare de hotărâri a Consiliului;
 • informarea asupra activităţilor curente; 
 • dezbaterea subiectelor care nu au fost pregătite în prealabil (materiale anexate); 
 • dezbaterea subiectelor introduse suplimentar pe ordinea de zi; 
 • dezbaterea solicitărilor, inclusiv tehnice, ale secretariatului Consiliului.
Pentru asigurarea menținerii ordinii, preşedintele ședinței poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea prezentului Regulament, fiind în drept:
 • să avertizeze; 
 • să cheme la ordine; 
 • să lipsească vorbitorul de cuvânt; 
 • să propună adoptarea hotărârii cu votul majorității privind eliminarea din sală a persoanei care împiedică desfăşurarea şedinţei.