De astăzi este în vigoare un nou Regulament cu privire la activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorului. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Prin urmare, Regulamentul vechi, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii în aprilie 2017 a fost abrogat. Potrivit noului Regulament, Comisia are scopul de a preveni încălcările de etică profesională, promovarea standardelor regulatorii de conduită profesională a judecătorilor prin consultanță și consiliere pe probleme de conduită profesională a judecătorilor. Pentru exercitarea competențelor sale, Comisia: 
 • emite, la solicitare sau din oficiu, opinii/recomandări pentru judecători cu referire la dilemele sau problemele ce țin de interpretarea și aplicarea prevederilor Codului de etică și conduită profesională a judecătorilor, acestea reprezentând soluții directoare pentru o conduită corespunzătoare; 
 • asigură sistematizarea anuală a practicii sale; 
 • propune, după caz, Adunării Generale a Judecătorilor modificări și completări la Codul de etică și conduită profesională a judecătorului; 
 • avizează propunerile parvenite pe adresa Adunării Generale a Judecătorilor privind modificarea sau completarea Codului de etică și conduită profesională a judecătorului; 
 • prezintă Raportul său anual de activitate Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul anual de activitate, opiniile/recomandările și alte informații de interes social despre Comisie sunt publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Comisia este formată din cinci judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Totuși, membrii de drept, profesorii de drept titulari, precum și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, nu pot avea calitatea de membru al Comisiei. Membrii Comisiei sunt învestiți cu următoarele drepturi şi obligații: 
 • să recepționeze în prealabil și să studieze materialele prezentate Comisiei spre examinare; 
 • să solicite Inspecției judiciare şi altor instituții informațiile necesare emiterii opiniilor/recomandărilor pentru judecători; 
 • să voteze pro sau contra chestiunile incluse pe agenda ședinței; 
 • în caz de dezacord cu soluția Comisiei, să-și motiveze în scris opinia; 
 • să respecte în condițiile legii și ale prezentului Regulament caracterul confidențial al actelor şi informațiilor cunoscute din activitatea Comisiei. 
Opiniile consultative și recomandările Comisiei Regulamentul spune că în cazul apariției dilemelor sau problemelor ce țin de interpretarea și aplicarea prevederilor Codului de etică și de conduită profesională a judecătorului, Comisia, în calitate de structură de consiliere, va adopta, din oficiu sau la solicitarea scrisă a judecătorului, o opinie consultativă cu privire la modul de soluționare. Opinia va avea un caracter general. În cazul apariției dilemei ce ține de comportamentul acestuia într-un caz concret, care vizează judecătorul, acesta poate cere o recomandare (un sfat), iar Comisia, în termeni cât mai restrânși, urmează să-și expună opinia, prin prisma prevederilor Codului de etică, cum să procedeze judecătorul. Emiterea mai multor recomandări pe o problemă ce ține de interpretarea Codului de etică, poate genera adoptarea unei opinii consultative cu privire la modul de aplicare a acestei norme.  Comisia emite opinii consultative și recomandări cu privire la o conduită viitoare sau demnă de a fi urmată. Nu se emit opinii consultative și recomandări în privința conduitei manifestate în trecut sau în prezent, cu excepția cazului în care această conduită va continua în viitor. Comisia nu este în drept să emită o opinie consultativă/recomandare într-o dilemă sau problemă, despre care se știe că face obiectul unui litigiu, sau al unei investigări sau proceduri disciplinare din trecut sau în curs de examinare, sau există deja o opinie consultativă a Comisiei în acest sens.  Dacă o opinie sau mai multe opinii consultative/ recomandare sau mai multe recomandări emise de Comisie răspund la problema de etică judiciară pentru care se solicită opinia consultativă/recomandarea, președintele Comisiei poate trimite judecătorului respectiv o copie a acesteia. În acest caz, Comisia nu trebuie să emită o opinie consultativă/recomandare nouă. Dacă o opinie consultativă/recomandare deja emisă de Comisie nu soluționează problema de etică judiciară formulată în solicitare, președintele Comisiei transmite solicitarea și toate documentele însoțitoare tuturor membrilor Comisiei, desemnând în mod aleatoriu membrul-raportor care urmează să pregătească răspunsul la solicitare.  Din momentul recepționării cererii de solicitare a unei opinii consultative/recomandării în termen de maxim 30 de zile calendaristice, Comisia va expedia opinia consultativă/recomandarea judecătorului. Termenul de 30 de zile poate fi prelungit de președintele Comisiei cu încă 30 de zile calendaristice în cazul în care fie că nu poate fi asigurat cvorumul membrilor Comisiei pentru a se adopta o decizie, fie că problema abordată de judecător în cerere este complexă și necesită o analiză aprofundată sau fie că este necesară prezentarea unor informații adiționale pentru formularea opiniei/recomandării Comisiei.  Opiniile consultative/recomandările Comisiei trebuie să reflecte faptele pe care se bazează și oferă consiliere/recomandări doar cu privire la aceste fapte. Opiniile consultative/recomandările vor cita dispozițiile legale, normele aplicabile din Codul de etică și de conduită profesională a judecătorului, jurisprudența și alte acte internaționale relevante cazului.  Opiniile consultative/recomandările trebuie să conțină: 
 • descrierea faptelor și circumstanțelor cazului;
 • rezumatul concluziilor formulate;
 • explicațiile argumentate, dar succinte ale problemei; 
 • recomandările Comisiei.