Reguli noi pentru comunicarea deciziilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare a fost modificată, iar amendamentele au intrat recent în vigoare. Astfel, în noua redacție articolul 20 prevede că, în scopul exercitării atribuţiilor sale, Comisia Națională emite decizii sub forma actelor normative (hotărâri) și a actelor cu caracter individual (hotărâri, ordonanțe, înscrieri protocolare), care se semnează de către preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către vicepreşedintele împuternicit. Particularitățile emiterii actelor cu caracter individual se stabilesc în regulamentul propriu. Potrivit noiilor prevederi, actele normative ale Comisiei Naţionale, care sunt obligatorii pentru participanții la piața financiară nebancară, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată prevăzută în textul actului respectiv. Totodată, actele normative ale Comisiei Naţionale pot fi contestate doar de către persoana în privinţa căreia, în baza actului cu caracter normativ contestat, s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual. Actul cu caracter normativ în baza căruia s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual poate fi contestat doar concomitent cu contestarea actului cu caracter individual. Legea mai prevede că actele cu caracter individual emise de către Comisia Naţională se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre aceste modalităţi, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoştinţă, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul CNPF. În acest caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual serveşte comunicatul oficial al Comisiei privind disponibilitatea acestui act la sediu, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Data intrării în vigoare a acestuia este considerată data publicării comunicatului oficial în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actele Comisiei Naţionale nu se supun controlului de oportunitate.