Persoanele fizice și juridice, care vor fi nemulțumite de acțiunile Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul controalelor, vor putea să se adreseze la Consiliul de soluționare a disputelor, prin depunerea unei contestații. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului a fost publicat în Monitorul Oficial, prin urmare acesta este funcțional. Astfel, în cazul în care persoana supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, ea este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea unei contestaţii în formă scrisă. Contestația se examinează în cadrul Consiliului în cazul în care persoana care contestă a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor şi contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă de peste 500.000 de lei – pentru persoane juridice şi peste 250.000 de lei – pentru persoane fizice. Potrivit documentului, Consiliul este format din președintele Consiliului, şefii direcţiilor cu atribuţii de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, de management a riscurilor, de examinare a contestațiilor şi a subdiviziunii juridice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, precum și cel puţin trei reprezentanţi ai asociaţiilor din mediul de afaceri cu relevanţă pentru domeniul fiscal. În total, Consiliul trebuie să aibă 7-9 membri. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii: 
 • absenţa nejustificată la patru şedinţe consecutive sau opt absenţe pe an; 
 • imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile o perioadă de cel puţin patru luni; 
 • încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu; 
 • la cererea asociației din cadrul mediului de afaceri, în cazul membrilor Consiliului – reprezentanți ai mediului de afaceri; 
 • încetarea activității asociației din cadrul mediului de afaceri, în cazul membrilor Consiliului – reprezentanți ai mediului de afaceri. 
În activitatea sa, Consiliul are următoarele atribuții: 
 • examinează contestațiile depuse în conformitate cu prevederile art.2741 din Codul fiscal;
 • examinează actele aferente cazului;
 • ține evidența și sistematizează deciziile emise în Consiliu;
 • depistează situații care pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat și le prezintă spre examinare Consiliului național de soluţionare a disputelor în domeniul controlului de stat. 
Ședințele Consiliului se convoacă în funcţie de contestațiile depuse, iar data acestora este fixată de către președintele Consiliului, ținând cont de termenul de examinare a contestațiilor. Acestea se consideră deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membrii Consiliului. Contestaţia se depune în termen de pînă la 30 de zile de la data primirii actului administrativ contestat. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit de către Serviciul Fiscal de Stat, la cererea persoanei vizate în actul administrativ sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea, cu prezentarea dovezilor ce confirmă imposibilitatea depunerii contestației în termen. Contestaţia se examinează în termen de 30 de zile calendaristice din data depunerii. La examinarea contestaţiei este invitat contribuabilul pentru a da explicaţii, având dreptul să depună documente confirmative și să-și expună cerințele în cadrul ședinței Consiliului.  În privința contestaţiei poate fi emisă una din următoarele decizii privind: 
 • respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate; 
 • satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate; 
 • satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate; 
 • suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.