Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) vrea să concretizeze și să definitiveze listele avocaților cu drept de exercitare, a celor care și-au suspendat sau și-au încetat activitatea. Așa că apărătorii sunt rugați să completeze un chestionar care conține mai multe întrebări despre activitatea lor. Astfel, UAM își propune să identifice avocații care sunt specializați în diferite domenii, dețin titlu științific, cunosc limbi străine etc. Uniunea susține că aceste informații vor fi utilizate pentru actualizarea (modificarea) strategiei de dezvoltare a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. De asemenea, datele vor fi utilizate în dezbateri cu autoritățile statului pentru apărarea drepturilor și intereselor avocaților, inclusiv și la elaborarea în acest sens a unor proiecte de lege și promovarea lor ulterioară. Mai exact, chestionarul va fi completat cu următoarele informații:
 • numele și prenumele avocatului;
 • ziua, luna, anul nașterii, adresa;
 • numărul și data eliberării licenței (în eventualitatea când avocatul și-a început activitatea până la eliberarea licenței – se va indica și data, luna și anul începerii activității de avocat);
 • data, luna, anul suspendării activității de avocat (ori de câte ori a fost suspendată);
 • data, luna, anul reluării activității de avocat (ori de câte ori a fost reluată);
 • sediul înregistrat al cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați;
 • adresa poștală a cabinetului avocatului/ biroului asociat de avocați;
 • datele de contact (telefonul fix/FAX/tel. mobil/poșta electronică);
 • domeniul de specializare a avocatului;
 • cunoașterea limbilor străine;
 • deținerea abilităților de utilizare a calculatorului;
 • gradul științific;
 • domeniul de cercetare și după caz cumularea funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică şi didactică;
 • activitatea în diferite proiecte, grupuri de lucru pe diferite domenii;
 • participarea la elaborarea/modificare legislație ș.a.,
 • calitatea de pensionar, categoria acestuia (judecător, procuror, ș.a.);
 • existența copiilor minori;
 • gradul de dizabilitate (această informație va fi utilizată pentru elaborarea politicilor de protejare a avocaților cu dizabilități și politicilor de comunicare cu autoritățile statului pentru eliminarea discriminării avocaților cu dizabilități sub aspect social, profesional etc. În eventualitatea când nu se dorește comunicarea acestei informații, apărătorii în cauză pot să nu o facă).
Totodată, avocații trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
 • Considerați oportun instituirea Casei Naționale de Asigurare Socială a Avocaților? Dacă da, sunteți de acord să cotizați pentru formarea fondului de asugurări sociale? Dacă da, care este suma necesară și suficientă care urmează a fi achitată de fiecare avocat, pentru formarea fondului de asigurări sociale? Considerați că această sumă trebuie să fie achitată în mod egal de fiecare avocat, sau fiecare apărător va beneficia de asigurări sociale în funcție de sumele vărsate în fondul de asigurări sociale?
 • Sunteți de acord cu achitarea contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă fixă?
 • Considerați oportună achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale în cotă procentuală și efectiv de a beneficia de pensie la atingerea plafonului de vârstă, proporțională contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale?
 • Sunteți de acord cu impozitarea avocaților în proporție de 18% din venitul obținut după deducerea cheltuielilor?
 • Considerați corectă impozitarea avocaților în proporție de 3-4 % din venitul anual impozabil (încasări)?
 • Sunteți de acord cu plata poliței de asigurare medicală în sumă fixă, care de la an la an se majorează sau considerați că avocații urmează să beneficieze de reduceri la plata poliței de asigurare medicală, achitând-o până la 31 martie a fiecărui an?
 • Sunteți de acord cu înregistrarea în calitate de operator a datelor cu caracter personal?
 • Care este părerea dumneavoastră referitoare la deținerea semnăturii electronice?
Avocații pot prezenta informațiile solicitate prin intermediul poștei, la sediul Uniunii Avocaților sau pe email. Data limită este 25 iulie.