Legea cu privire la societățile pe acțiuni ar putea fi modificată. În Parlament a fost înregistrat un proiecte de lege prin care se propune să fie operate mai multe schimbări. Astfel, potrivit documentului, se propune expunerea în altă redacția a alin. (7) din art. 11 a Legii cu privire la societățile pe acțiuni, care spune că în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, efectuate pe piața reglementată, conform alin. (6) lit. a), părțile vor fi în drept să efectueze tranzacția la prețul liber convenit între ei, în condițiile tranzacțiilor speciale coordonate, după caz, cu Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau Banca Națională a Moldovei. La fel, se propune modificarea alin. (8), care spune în prezent că CNPF și operatorul de piață care administrează piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare nu sunt în drept să stabilească restricții sau cerințe suplimentare celor prevăzute de lege în privința tranzacțiilor cu valori mobiliare ale băncilor efectuate conform alin. (7) lit. a). Autorii proiectul propun expunerea alin. (8) într-o nouă redacție, care să prevadă că valorile mobiliare ale societăților, care nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, pot circula în al mod, decât cel prevăzut la alin. (6), doar în cazul în care statutul societății prevede modul de înstrăinare a acțiunilor deținute de acționari, după cum urmează:
  • acționarul societății care dorește să-și vândă acțiunile este obligat să trimită organului executiv al societății o ofertă în scris cu indicarea condițiilor tranzacției propuse. Organul executiv este obligat să înștiințeze ceilalți acționari despre oferta în termen de trei zile de la data primirii ei; 
  • dacă în decurs de o lună de la data înștiințătii despre oferta acționarului, alți acționari ai societății nu și-au exercitat dreptul de preemțiune asupra acțiunilor de înstrăinate, acționarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preț mai mic decât cel propus acționarilor societății; 
  • la cererea creditorilor acționarului societății, acțiunile, care aparțin acționarului menționat, pot fi vândute în temeiul hotărârii instanței de judecată, dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acționarii societății nu s-au folosit de dreptul de preemțiunie asupra acestor acțiuni; 
  • la trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii de drept (moștenirii), donației sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preemțiune al acționarilor nu se exercită.
O altă modificare se referă la acțiunile de tezaur. În prezent, alin. (5) din art. 13 spune că acţiunile de tezaur achiziţionate sau răscumpărate în scop de a reduce capitalul social al societăţii urmează a fi anulate după înregistrarea modificărilor în Registrul emitenților de valori mobiliare şi respective în statutul societăţii. Autorii propun o altă redacție, prin care acțiunile de tezaur achiziționate de către societatea în scop de a reduce capitalul său social urmează a fi radiate din contrul emitentului de către persoana ce ține registrul deținătorilor de acțiuni doar înregistrarea modificărilor corespunzătoare în statutul societății.