Doar abaterea disciplinară ”gravă sau repetată” va constitui temei pentru eliberarea din funcţie a judecătorului. Un proiect de lege care prevede modificarea reglementărilor legislative cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost votat, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului, fiind susținut  în lectură finală de 55 de deputați. Modificările aprobate concretizează faptele ce constituie abateri disciplinare ale judecătorilor, reglementează selectarea membrilor colegiului disciplinar, prevăd mecanismul de examinare a abaterilor disciplinare și fortifică rolul inspectorului-judecător. Astfel, va constitui abatere disciplinară nerespectarea ”intenționată sau din neglijență gravă” a îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul ştie sau trebuia să ştie că există una dintre circumstanţele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de declaraţii repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea examinării cauzei. De asemenea, va fi abatere disciplinară - adoptarea unei hotărâri judecătoreşti prin care intenţionat sau din neglijenţă gravă au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. O altă modificare prevede ca abatere disciplinară neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau necorespunzătoare a unei obligaţii de serviciu, fără o justificare rezonabilă şi dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanţilor la proces sau a altor persoane. La fel, vor fi considerate abateri disciplinare alte fapte care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei în aşa măsură încât se afectează încrederea în justiţie, comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora, care după gravitatea lor nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor. Pentru a institui un mecanism eficient de asigurare a responsabilităţii judecătorilor şi excluderii interpretării eronate privind legătura cauzală între temeiurile de atragere la răspundere disciplinară a judecătorilor şi calitatea actelor de dispoziţie emise de judecător, proiectul propune completarea legii cu un alineat nou prin care se stabileşte expres că ”răspunderea disciplinară nu depinde de faptul dacă actul judecătoresc de dispoziţie emis de judecătorul, subiect al cauzei disciplinare, a fost sau nu contestat, sau de rezultatul examinării apelului sau recursului”. Conform Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, alte modificări prevăd că procedurile disciplinare pot fi intentate şi împotriva judecătorilor demisionaţi, pentru faptele comise în timpul exercitării mandatului de judecător.