La obținerea avizului eliberat de autoritatea de supraveghere pentru înregistrarea de stat a constituirii sau reorganizării organizației de creditare nebancară, precum și anual, până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune, organizația de creditare nebancară trebuie să prezinte informații despre deținătorii și beneficiarii efectivi. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la transparența structurii de proprietate a organizației de creditare neabancare, responsabilii vor trebui să completeze două chestionare la care vor anexa următoarele acte:
  • copia actului de identitate național sau pașaportului deținătorului persoană fizică/beneficiarului efectiv;
  • copia certificatului de înregistrare a deținătorului persoană juridică;
  • declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deținerea statutului de beneficiar efectiv al cotei deținute în organizația de creditare nebancară, cu anexarea documentelor confirmative în acest sens;
  • informația despre gajarea în prezent a cotelor/acțiunilor organizației de creditare nebancară, precum și despre existența oricărei interdicții aferente cotelor/acțiunilor deținute, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: numărul de acțiuni gajate, data înregistrării gajului, valoarea contractului de gaj, denumirea debitorului gajist, denumirea creditorului.
Organizația de creditare nebancară este obligată să țină o evidență care să-i permită monitorizarea continuă a respectării de către deținătorii săi, inclusiv beneficiarii efectivi, a exigențelor impuse de lege. Or, potrivit art. 12 din Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancare, nu pot deține calitatea de administrator, de fondator (acționar/asociat) persoanele incluse în lista națională a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, în temeiul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, și/sau care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Totodată, nu pot deține calitatea de administrator, de fondator (acționar/asociat) persoanele care:
  • sunt angajați ai autorității de supraveghere;
  • prin legislație sau prin hotarâre judecătorească irevocabilă, sunt lipsite de dreptul de a deține funcția respectivă;
  • sunt auditori angajați ai entității de audit care efectuează auditul acestei organizații de creditare nebancară;
  • încalcă regimul de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, prevăzut în legislația cu privire la integritate.
Deținătorii, inclusiv beneficiarii efectivi, sunt obligați să prezinte organizației de creditare nebancare toate documentele necesare conformării Regulamentului. În cazul în care organizația de creditare nebancară şi/sau deţinătorul, inclusiv beneficiarul efectiv, nu se conformează cerinţelor expuse în Regulament, autoritatea de supraveghere poate aplica măsuri şi sancţiuni.