Legea privind gazele naturale ar putea fi modificată pentru a simplifica accesul operatorilor de sistem la rețelele amplasate pe terenuri private. Un proiect, care conține mai multe propuneri, a fost înregistrat în Parlament. În document se spune că aceasta lege reglementează, la capitolul X, regimul de folosire de către operatorii de sistem a terenurilor și bunurilor imobile ale terților în legătură cu contrucția și exploatarea rețelelor de gaze naturale. Astfel, în conformitate cu art. 74, alin. (2), asupra terenurilor și a altor bunuri proprietate privată, operatorii de sistem, cu acordul proprietarilor, în condițiile legii, pe durata lucrărilor de construcție, exploatare, întreținere, reabilitare, modernizare, inclusiv retehnologizare, a rețelelor de gaze naturale, beneficiază de următoarele drepturi: 
  • dreptul de uz (folosință) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcției reabilitării sau modernizării rețelelor de gaze naturale; 
  • dreptul de uz (folosință) asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor de gaze naturale prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a altor intervenții necesare pentru exploatarea și întreținerea rețelelor de gaze naturale; 
  • servitutatea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană a terenului pentru executarea lucrărilorla locul de amplasare a rețelelor de gaze naturale cu ocazia intervenției în scopul reabilitării și al modernizării sau pentru defășurarea lucrărilor de reparație, revizie sau a altor lucrări de exploatare și întreținere, pentru înlăturarea consecințelor avariilor, precum și pentru accesul la locul lor de amplasare a rețelelor;
  • dreptul de a cere restrângerea sau sistarea unor activitățăți care ar pune în pericol viața și sănătatea persoanelor, bunurilor sau anumite activități;
  • dreptul de acces la terenul unde se află rețelele de gaze naturale. 
Autorii documentului spun că în practică este dificil de obținut acordul proprietarilor în toate situațiile când este nevoie de acces pe terenul lor pentru efectuarea lucrărilor de construcției, de reabilitare sau de modernizarea a rețelelor de gaze naturale, inclusiv pentru că proprietarii terenurilor sunt greu de găsit. Acest fapt face dificilă realizarea de către operatorii de sistem a obligațiilor ce le revin, fapt care poate afecta calitatea prestării serviciilor de transport și de distribuției și chiar poate duce la explozii sau scurgerii de gaze naturale. Prin urmare, autorii documentului propun instituirea dreptului de uz (folosință) și de servitute legale asupra terenurilor aflate în proprietatea terților, pentru exploatarea și întreținerea rețelelor de gaze naturale, prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a altor intervenții necesare, în scopul asigurării funcționării lor normale. Tototdată, deoarece Legea nu reglementează condițiile de plată de către operatorii de sistem a despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate proprietarilor terenurilor, se propune completarea legii cu noi prevederi care să oblige operatorii de sistem să încheie cu proprietarii terenurilor sau bunurilor afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitut un contract-cadrul. Operatorii urmează să încheie contractul în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii proprietarului terenurilor sau bunurilor afectate. Contractul urmează să stabilească drepturile și obligațiile operatorului de sistem și ale proprietarului terenului sau bunului afectat în legătură cu exercitarea drepturilor de folosință și de servitute, inclusiv modalitatea de determinare a despăgubirilor pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor respective.