Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a stabilit mecanismul de colectare, gestionare, dar și termenul de virare la bugetul de stat a amenzilor încasate la locul constatării contravenției. Regulamentul, elaborat de MAI, a fost publicat în Monitorul Oficial și stabileşte modul de organizare şi funcţionare a mecanismului de încasare şi virare la bugetul de stat a sumelor de bani provenite din amenzile contravenţionale. La fel, documentul prevede și mecanismul de evidenţă, inventariere a formularelor tipizate de document primar cu regim special al MAI - chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei.  Potrivit Regulamentului, înregistrarea și evidenţa chitanțelor se efectuează de către persoanele din cadrul subdiviziunilor financiare ale subdiviziunilor MAI, desemnate prin ordinul conducătorului entităţii, fiind responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor chitanțelor. Înainte de a lua în evidenţă formularele chitanțelor, se verifică corespunderea formularelor după cantitate, număr şi serie cu datele indicate în factură.  În cazul depistării unor divergenţe între datele din factură şi starea de facto a formularelor, se întocmeşte un act în două exemplare. Unul din exemplare, cu anexarea formularelor neconforme, se transmite entităţii de la care s-au primit formularele chitanțelor, în scopul determinării cauzelor şi reglementării situaţiei. Persoanele responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor chitanțelor, la recepționarea seturilor de formulare a chitanțelor le înregistrează în Registrul de evidenţă a formularelor cu regim special.  Formularele chitanțelor neutilizate se restituie de către agentul constatator în următoarele cazuri:
  • la încetarea raportului de serviciu sau suspendarea din funcţie;
  • la plecarea în concediul de odihnă anual sau concediu neplătit;
  • la detaşarea în altă autoritate publică sau subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne;
  • în cazul absenţei de la serviciu pe o perioadă mai mare de 15 zile.
Încasarea şi virarea la bugetul de stat a sumelor de bani provenite din amenzile contravenţionale  Chitanţa se eliberează numai pentru o amendă încasată. În chitanță se indică suma integrală a amenzii, cu informarea contravenientului despre dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită, conform prevederilor art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional.  Chitanţa nu se eliberează în cazul în care:
  • prin contravenţie s-a cauzat un prejudiciu material; 
  • există corpuri delicte pasibile de confiscare conform Codului contravenţional sau Codului de procedură penală; 
  • sunt constatate contravenţiile prevăzute de art. 220 – 226 şi 228 – 245 din Codul contravenţional;
  • sunt constatate contravenţii examinarea cărora nu este în competenţa subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
Până la întocmirea chitanţei, agentul constatator are sarcina de a se asigura că contravenientul deţine suficiente mijloace băneşti, necesare pentru plata amenzii, prin prezentarea acestora. Amenda se percepe în numerar doar în moneda naţională a Republicii Moldova (bancnotele şi monedele metalice aflate în circulaţie, emise de către Banca Naţională a Moldovei).  Suma amenzii încasate de către agentul constatator se virează la bugetul de stat. Agentul constatator depune suma amenzii, încasate în numerar de la contravenient, la prestatorii de servicii de plată cu care Ministerul Finanţelor are încheiate contracte în baza legii bugetului de stat pentru anul în curs.  După întocmirea chitanţei și încasarea sumei amenzii, agentul constatator, în prezența contravenientului, împachetează în plicul atașat la chitanță primul exemplar al chitanței și suma de bani încasată ca amendă. Plicul conţine pe verso ştampila umedă a autorităţii din care face parte agentul constatator.  Agentul constatator care a împachetat plicul asigură integritatea acestuia până la deschidere în prezenţa reprezentantului prestatorului de servicii de plată, în scopul depunerii mijloacelor băneşti provenite din amenzi. Mijloacele băneşti provenite din amenzi se depun la prestatorul de servicii de plată, nu mai târziu de ziua următoare a zilei în care acestea au fost încasate sau în următoarea zi lucrătoare, cu prezentarea Borderoului de depunere a mijloacelor băneşti în numerar, ridicate de la contravenient de către agentul constatator.