Proiectul de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală prevede că în cazul declarării voluntare a mijloacelor băneşti, subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, în termen de până la 10 decembrie 2018 inclusiv, prezintă băncii o cerere cu privire la declararea voluntară, pentru depunerea (transferul) mijloacelor băneşti în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești în suma indicată în cerere, în contul specificat. Cererea se completează în două exemplare. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești se stabilește de Banca Națională a Moldovei. Pentru depunerea  mijloacelor bănești prin transfer urmează a fi indicată înformația despre emițătorul mijloacelor financiare (ordonatorul plății). Informaţia indicată de subiectul declarării voluntare sau de reprezentantul acestuia în cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti va fi verificată de persoanele competente, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. După primirea cererii de către bancă cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de persoana împuternicită a băncii, se înmânează subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia. Subiectul declarării voluntare care a depus cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti și a depus în contul bancar (conturile bancare) mijloacele bănești pentru declararea voluntară va obține de la bancă extrasul din cont care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare), la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 a mijloacelor bănești declarate voluntar. La declararea voluntară a mijloacelor băneşti cu depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare), subiectul declarării voluntare achită la bugetul de stat prin intermediul băncii o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar și depuse (transferate) în contul bancar (conturile bancare). În cazul declarării voluntare  a mijloacelor băneşti în valută străină, taxa se calculează ţinându-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data declarării voluntare și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare); Taxa de declarare voluntară se achită de către subiectul declarării sau reprezentantul acestuia în ziua depunerii cererii de declarare voluntară și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare). Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta Serviciului Fiscal de Stat până la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor, atașând originalul extrasului din cont (conturi) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 a mijloacelor bănești declarate voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.