Curtea de Conturi susține că avantajele Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (Mpay) nu sunt valorificate suficient și datele personale ale utilizatorilor nu sunt protejate. Concluziile au fost formulate în urma examinării Raportului auditului performanței cu tema ”În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (Mpay) asigură atingerea impactului scontat?”. Curtea de Conturi denotă că, deși au fost înregistrate anumite rezultate, există rezerve la îmbunătățirea procesului de modernizare tehnologică. Cele mai semnificative aspecte vizează:
  • forma de achiziționare și operare a Serviciului MPay, posesor al căruia a fost desemnat Centrul de Guvernare Electronică (CGE);
  • în calitate de operator de date cu caracter personal, CGE, externalizând serviciile de administrare operațională a Serviciului MPay, nu a implementat un mecanism eficient de monitorizare și control al accesului la Serviciul respectiv, în vederea asigurării securității și protecției datelor cu caracter personal prelucrate. Totodată, neconformându-se cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, până în prezent, CGE nu a notificat în modul stabilit Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal pentru înregistrarea în Registrul de Stat deținut de acesta, a Prestatorului și a agentului economic în calitate de persoane împuternicite de către operator, fapt ce condiționează riscuri majore în acest sens.
Curtea de Conturi mai menționează că avantajele Serviciului MPay nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv, ca urmare a utilizării fragmentare a acestuia de către autoritățile, instituțiile publice, cetățenii – beneficiari potențiali ai Serviciului, ceea ce limitează eficiența și eficacitatea investițiilor realizate. Totodată, numărul nesemnificativ al serviciilor pasibile a fi achitate prin Serviciul MPay, ai căror beneficiari direcți sunt cetățenii, nu s-a soldat cu schimbări evidente privind accesul și utilizarea masivă de către populație a acestora. Raportul mai arată că entitățile beneficiare de servicii electronice nu dispun în totalitate de capacitățile necesare (tehnice, umane, financiare) pentru asigurarea durabilității Serviciului MPay, astfel asimilarea acestora rămân a fi scăzute. Serviciul Mpay a fost instituit în anul 2013 în contextul implementării Proiectului e-Transformare a Guvernării (PeTG), din contribuția Guvernului la Proiect, în vederea asigurării unui mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile.