Condiţii noi de eliberare, reperfectare, suspendare şi retragere a licenţelor pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa asigurărilor. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice Proiectul Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor. Documentul prevede că licența se eliberează pe un formular cu regim special, pe care se indică:
 • denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licență; numărul de înregistrare de stat a asiguratorului;
 • codul fiscal;
 • genul de activitate pentru a cărui desfășurare se eliberează licența;
 • termenul de valabilitate a licenței.
Anexa la licență este parte componentă a licenței și conține următoarele informații:
 • titularul de licență;
 • categoriile și clasele activității de asigurare, adresele de desfășurare a activității licențiate.
Licenţa se acordă pe un termen nelimitat şi este netransferabilă. Autoritatea de supraveghere decide asupra eliberării sau refuzului eliberării licenţei în termen de cel mult trei luni de la data primirii declaraţiei privind eliberarea licenţei şi a tuturor documentelor anexate, iar în cazul solicitării reperfectării licenţei în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare. Orice solicitare din partea CNPF pentru prezentarea informaţiei suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse iniţial de solicitant suspendă curgerea termenului. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisie informaţia sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării, aceasta poate refuza eliberarea licenţei. Formularul de licenţă se perfectează în termen de trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii autorităţii de supraveghere cu privire la acordarea/reperfectarea licenței. Asigurătorul (reasigurătorul) nu este în drept să transmită formularul de licenţă sau copia autorizată de pe acesta altei persoane. Licenţele eliberate de autoritatea de supraveghere sunt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Pentru fiecare filială și/sau reprezentanță sau o altă subdiviziune separată a asigurătorului (reasigurătorului) în care se va desfăşura activitatea, se eliberează copii autorizate de pe licenţă. Pentru eliberarea licenţei de a desfăşura activităţi de asigurare (reasigurare) în limitele prevăzute de art. 28 din Legea cu privire la asigurări, se depune la autoritatea de supraveghere, o declaraţie scrisă, semnată olograf sau prin semnătură electronică, la care se anexează:
 • copia deciziei de înregistrare de stat a solicitantului de licență;
 • copia statutului solicitantului de licență, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor;
 • copia actului de proprietate a imobilului în care se va desfășura activitatea licențiată sau contractul ce atestă posesiunea acestui imobil;
 • certificatul bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social minim;
 • documentele care confirmă provenienţa mijloacelor băneşti din capitalul social depus;
 • avizul autorității de supraveghere privind acceptarea dobândirii participației calificate;
 • actele ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere la cerinţele stabilite prin actul normativ al autorităţii de supraveghere emis în acest sens, inclusiv copia contractului încheiat cu un actuar care va presta serviciile de actuariat;
 • copia contractului cu o entitate de audit, care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea de supraveghere;
 • actele ce confirmă deţinerea unui sistem de tehnologie a informaţiei adecvat derulării optime a activităţii de asigurare (reasigurare) pe care îşi propune să o practice asigurătorul (reasigurătorul);
 • condiţiile de asigurare pentru fiecare clasă şi pentru fiecare tip de asigurare separat, la care se anexează modelele de contracte de asigurare, de poliţe de asigurare, tarifele de asigurare şi structura lor;
 • baza tehnică pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, legalizată de actuar;
 • programul de reasigurare propus pentru a susţine clasa de asigurare, aprobat în corespundere cu cerințele autorității de supraveghere;
 • business-planul potrivit categoriei, clasei și tipului de asigurări, întocmit pentru următorii 3 ani financiari, care include: prognoza cheltuielilor de gestiune, în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor, prognoza primelor de asigurare şi a despăgubirilor de asigurare, calculul resurselor financiare destinate acoperirii obligaţiilor de asigurare şi al marjei de solvabilitate, politica de investiţii, portofoliul de active, evaluarea şi diversificarea activelor, managementul riscului, structura organizatorică și pronosticul rezultatelor financiare, certificat prin semnătură de către un actuar;
 • ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova, precum şi în fiecare filială şi/sau reprezentanţă, sau mandatul brokerului cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri, documentele primare privind tehnica de calcul şi software, conform art.5 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă;
 • extrasul din contul său bancar privind mijloacele băneşti disponibile, precum şi expertiza auditorului însoțită de opinie care confirmă suficienţa, la momentul depunerii documentelor, a mijloacelor băneşti proprii pentru contribuţia iniţială în Fondul de compensare şi cota în garanţia bancară externă, prevăzute la art.5 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă;
 • copia dispoziției de plată privind achitarea taxei pentru eliberarea/reperfectarea licenței.
Asigurătorul (reasigurătorul) cu organ executiv unipersonal va dispune în statele de personal de cel puțin încă o persoană cu funcții de răspundere, ce corespunde cerinţelor stabilite prin actul normativ al autorităţii de supraveghere, investită cu atribuțiile organului executiv.