Prescripția tragerii la răspundere penală reprezintă un act prin care statul renunță la pedepsirea unei persoanecare a comis o infracțiune. Și asta din cauza că s-a scurs un timp îndelungat de la comiterea faptei. Prin intermediul prescripției a fost creată posibilitatea ca făptuitorul să scape de pedeapsă, dacă instituțiile statului nu iau toate măsurile și nu acționează promt. Timpul necesar pentru prescrierea unei fapte care ar atrage răspunderea penală este stipulat în Codul penal și variază în funcție de gravitatea infracțiunii. Astfel, articolul 60 din Codul penal conține prevederi referitoare la prescripţia tragerii la răspundere penală și spune că o persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:
  • 2 ani de la săvârşirea unei infracţiuni uşoare;
  • 5 ani de la săvârşirea unei infracţiuni mai puţin grave;
  • 15 ani de la săvârşirea unei infracţiuni grave;
  • 20 de ani de la săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave;
  • 25 de ani de la săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave.
Codul penal spune că prescripţia curge din ziua săvârşirii infracţiunii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată. În cazul săvârşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat. Prescripţia se va întrerupe dacă, până la expirarea termenelor prevăzute  mai sus, persoana va comite o infracţiune pentru care, conform Codului penal, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvârşirii unei infracţiuni noi. Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvârşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă, persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni. Codul penal mai spune că aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a comis o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani. Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvârşirii infracţiunii erau minori. Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvârşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvârşite.