Companiile de asigurări primesc licență de activitate de la Comisia Națională a Pieței Financiare pe termen nelimitat, dar în anumite situații asigurătorii trebuie să solicite reperfectarea acestora. Potrivit Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor, temeiurile pentru reperfectarea licenţei companiilor de asigurări sunt:
  • schimbarea denumirii asigurătorului (reasigurătorului);
  • modificarea sediului asigurătorului (reasigurătorului);
  • completarea activităţii de asigurare a asigurătorului (reasigurătorului) cu noi clase de asigurare şi/sau tipuri de asigurare care fac parte dintr-o clasă de asigurare sau excluderea acestora din activitate;
  • modificarea altor date ce se conțin în licență.
La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a modificărilor operate sau de la data adoptării deciziei privind completarea/reducerea activității de asigurare cu noi clase/tipuri de asigurare, să depună la autoritatea de supraveghere o declaraţie de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă modificările în cauză. Declaraţia de reperfectare a licenţei se depune în conformitate cu procedura prevăzută pentru depunerea declaraţiei privind eliberarea licenţei. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau pe un formular nou, ținându-se cont de modificările indicate în declaraţie. Totodată, se eliberează copiile autorizate de pe această licenţă. La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, în decizia de reperfectare a licenţei se indică nevalabilitatea formularului de licenţă precedent. Totodată, se va solicita eliberarea copiilor autorizate de pe licență pentru fiecare filială/reprezentanță sau alte subdiviziuni, cu achitarea taxei respective. Modificările şi completările efectuate la reperfectarea licenţei se introduc în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare intrării în vigoare a deciziei. În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei, titularul acesteia îşi poate continua activitatea în baza unei copii autorizate de pe formularul de licenţă precedent, eliberată de autoritatea de supraveghere. Temei pentru respingerea declaraţiei de reperfectare a licenţei este depistarea de către autoritatea de supraveghere a datelor neveridice în documentele prezentate de către asigurător (reasigurător). Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte autorităţii de supraveghere toate modificările şi/sau completările operate în datele şi informaţia indicată în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea sau reperfectarea licenţei, inclusiv modificări/completări a condițiilor de asigurare. Modificările/completările se prezintă în formă scrisă la autoritatea de supraveghere, semnată olograf de organul executiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziilor organelor de conducere privind operarea modificărilor sau completărilor, împreună cu documentele (sau copiile autentificate de pe acestea) ce confirmă modificările şi/sau completările în cauză.