În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în instituţiile subordonate acesteia vor fi instituite comisii de disciplină. Acestea vor fi structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin. Comisiile vor avea competenţa de a asigura cercetarea, atunci când vor fi sesizate, a faptelor funcționarilor publici cu statut special considerate abateri disciplinare şi de a propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea cazului. Potrivit proiectului Regulamentului de activitate al comisiilor de disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare, comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de persoanele care deţin funcţii de conducere în instituţiile subordonate. Comisiile de disciplină din cadrul instituţiilor subordonate au competenţa de a cerceta faptele comise de către persoanele din corpul ofiţerilor de penitenciare, care deţin funcţii de execuţie, precum şi din corpul agenţilor de penitenciare. Faptele care constituie abateri disciplinare comise de către directorul şi directorii adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt examinate de către comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei. Comisiile de disciplină sunt compuse din cinci membri, inclusiv un preşedinte şi un secretar din cadrul instituției în care se constituie comisia de disciplină. Pentru fiecare comisie de disciplină se desemnează cel puţin trei membri supleanţi. În componența comisiilor de disciplină vor fi desemnați cel puțin trei membri (permanenți sau supleanți), care dețin dreptul de acces la secretul de stat, care, după caz, vor examina raportul anchetei de serviciu secrete. Președintele comisiei este, de regulă, directorul adjunct al instituției în care s-a creat comisia, iar secretarul este un funcționar din cadrul subdiviziunii resurse umane sau, după caz, persoana cu atribuții în domeniul gestionării resurselor umane. În componenţa comisiei de disciplină se include, în mod obligatoriu, un reprezentant al organului sindical din instituția respectivă. În cazul în care în instituția respectivă nu este constituit organul sindical, în componenţa comisiei de disciplină se include un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcționarilor publici cu statut special. Mandatul membrilor comisiei de disciplină este de patru ani, iar comisia de disciplină are următoarele atribuţii:
  • examinează raportul anchetei de serviciu, audiază persoana responsabilă de efectuarea anchetei de serviciu, funcţionarul public cu statut special, precum şi alte persoane ale căror declaraţii pot contribui la justa soluţionare a cazului;
  • propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege sau, după caz, clasarea cauzei;
  • înaintează conducătorului cu dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare decizia comisiei pentru emiterea actului administrativ privind aplicarea sancțiunii disciplinare;
  • semnează procesele-verbale ale fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină;
  • constată suspendarea sau încetarea calităţii de membru al comisiei sau, în cazul suspendării preşedintelui ori a secretarului, decide, prin votul majorităţii, exercitarea atribuţiilor acestora de către unul din membrii comisiei.
Proiectul prevede că sesizarea comisiei se face de conducătorul instituției în care a fost creată comisia de disciplină sau, după caz, conducătorul organului ierarhic superior instituției subordonate în care funcționarul public cu statut special își desfășoară activitatea, după finalizarea anchetei de serviciu prin prezentarea raportului persoanei care a întocmit ancheta.