Au mai rămas 2 zile până la termenul limită, prevăzut de legislație, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferent perioadei fiscale a anului 2018. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că persoanele care nu vor achita în termen impozitul, le va fi aplicată penalitate pentru fiecare zi de întârziere, egală 0,0329% din suma impozitului neachitat. Impozitul poate fi achitate inclusiv on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și-l pot achita imediat prin intermediul www.servicii.fisc.md. Totodată, contribuabilii care nu dețin semnătură electronică, dar care au recepționat avizul de plată, pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice, www.mpay.md. Măsura nu se aplică persoanelor care, pentru a beneficia de reducere, au achitat impozitul integral până în data de 2 iulie. Potrivit SFS, în acest an, 70 la sută dintre contribuabili au achitat impozitul pe bunuri imobiliare cu reducere de 15%. Prin urmare, la Bugetul Public Național au fost transferate 338,7 milioane de lei. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite impozitul pe bunurile imobiliare persoanele juridice şi fizice rezidente şi nerezidente a Republicii Moldova, care sunt:
  • proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşi ai unui bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deţinători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.
Informații suplimentare despre impozitele ce urmează să fie achitate pot si solicitate la Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil, sau la numărul 0 8000 1525, apel gratuit.