Modul de contabilizare a faptelor economice ce provin din contractele de parteneriat public-privat (PPP) urmează să fie descrise într-un act normativ separat. Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării PPP-ului au fost propuse, recent, pentru consultări publice. Conform documentului, în funcţie de modul de repartizare între partenerul public şi partenerul privat a riscurilor şi beneficiilor aferente activelor (bunurilor) transmise pentru realizarea PPP-ului, există următoarele tipuri de contracte:
 • de prestări servicii/antrepriză;
 • de administrare fiduciară;
 • de societate civilă;
 • de locaţiune/arendă;
 • de concesiune;
 • alte contracte neinterzise de legislaţie.
Totodată, în funcţie de nivelul de implicare a partenerului privat, se evidenţiază următoarele modalităţi de realizare a contractelor de parteneriat public-privat:
 • proiectare-construcţie-operare, prin care construcţia şi exploatarea obiectului parteneriatului public-privat sunt transferate partenerului privat pe o durată de cel mult 50 de ani;
 • construcţie-operare-reînnoire, prin care partenerul privat îşi asumă finanţarea construcţiei obiectului parteneriatului public-privat, precum şi toate costurile de întreţinere a acestuia pe o durată de cel mult 50 de ani. Partenerului privat i se permite perceperea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a tarifelor corespunzătoare pentru utilizarea bunului public într-o perioadă stabilită. La expirarea contractului, obiectul parteneriatului public-privat se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
 • construcţie-operare-transfer, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia, finanţarea, exploatarea şi întreţinerea unui bun public. Investitorului i se permite să perceapă tarife de utilizare pentru a-şi recupera investiţia şi a-şi acoperi costurile de întreţinere, precum şi pentru a obţine un profit rezonabil. La finalizarea contractului, bunul public este transferat cu titlu gratuit autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
 • construcţie-transfer-operare, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia unui bun care se transmite în proprietate partenerului public imediat după finalizarea construcţiei, iar partenerul public, la rândul său, îl transmite în folosinţă partenerului privat;
 • locaţiune-dezvoltare-operare, prin care partenerul privat obţine în folosinţă temporară sau în posesiune şi folosinţă temporară un bun public, obligându-se să achite în rate preţul acestuia în decursul unei perioade care nu va depăşi  50 de ani. Dacă în contract nu se prevede altfel, partenerul public dobândeşte dreptul de a obţine venituri din furnizarea serviciilor de către partenerul privat, iar la finalizarea contractului, bunul public este transferat autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
 • reabilitare-operare-transfer, prin care bunul public este transferat partenerului privat, care are obligaţia de a reabilita, opera şi întreţine bunul public pentru o perioadă care nu poate depăşi 50 de ani. La expirarea contractului, bunul public se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie.
Entităţile care desfăşoară activitate în baza unor contracte de parteneriat public-privat au obligaţia să ţină contabilitatea separată a acestora conform Legii contabilităţii, Legii contabilităţii şi raportării financiare, Standardelor Naţionale de Contabilitate, Indicaţiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, Planului General de conturi contabile, Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Parteneriatul public-privat poate fi constituit având ca obiect elemente ale infrastructurii şi/sau servicii de utilitate publică existente sau crearea acestora.