Certificatele medicale constatatoare ale nașterii, eliberate de instituțiile medicale din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, vor constitui temei pentru înregistrarea nașterii unei persoane în registrele de stare civilă naționale. Măsura se va aplica dacă se va stabili că certificatul medical prezentat este veridic. Prevederea se conține în proiectul Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, propus pentru consultări publice. Totodată, certificarea nașterei va fi putea fi făcută și în baza exemplarului II sau a copiei înscrisului de stare civilă corespunzător, eliberat de structurile din localitățile din regiune. O normă similară se va aplica și dacă există o hotărâre a unei instanțe judecătorești naționale privind nașterea unei persoane. Ca rezultat al certificării faptului naşterii vor putea fi eliberate următoarele documente: certificatul de naştere, duplicatul certificatului de naștere, extrasul de pe actul de naștere, adeverinţa de naştere. Instrucțiunile mai prevăd că, pentru certificarea faptului nașterii solicitantul va prezinta suplimentar următoarele documente:
  • copia ștampilată, eliberată de structurile din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data adresării, de pe înscrisul de stare civilă prin care se atestă nașterea sau certificatul de constatare a nașterii eliberat de instituțiile medico-sanitare din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender;
  • declarația pe proprie răspundere a solicitantului, privind confirmarea veridicității înscrisurilor prezentate;
  • copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată, după caz;
  • procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul copilului găsit, eliberat de autoritățile naționale, după caz.
Dacă se cere, însă, certificarea faptului nașterii a unei persoane născută în cadrul unei căsătorii consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, suplimentar se va prezenta:
  • copia înscrisului de stare civilă prin care se atestă căsătoria, eliberată de structurile din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data adresării;
  • copiile înscrisurilor de stare civilă pe numele părinților, întocmite de structurile din stânga Nistrului și municipiul Bender;
  • declarația pe proprie răspundere, după caz - a ambilor părinți sau doar a mamei, privind confirmarea veridicității declarației efectuată la consemnarea nașterii. În cazul în care un părinte sau ambii părinți sunt decedați, se prezintă hotărârea judecătorească a instanței naționale privind constatarea paternității. Declarația poate fi întocmită la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice, la notar sau la una din misiunile diplomatice sau oficii consulare ale Republicii Moldova în străinătate, precum şi la o autoritate competentă a statului străin. Documentele emanate de la autoritățile statelor străine se prezintă în original, supralegalizate, sau, după caz, apostilate şi traduse în limba română, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
La examinarea posibilității de certificare a faptului nașterii se va aprecia modul de dobândire a numelui de familie al copilului, precum şi temeiul înscrierii datelor despre tată. În condițiile în care înscrierea datelor despre tată şi dobândirea numelui de familie al copilului are la bază o căsătorie care nu poate fi certificată din cauza faptului că s-a produs cu încălcarea condițiilor prevăzute de legislația Republicii Moldova, se poate proceda la recunoașterea faptului nașterii prin aplicarea prezumției legale de paternitate sau recunoașterea prin acordul comun al părinților în procedură administrativă a paternității copilului, cu atribuirea copilului a numelui unuia dintre părinți, prin acordul comun al acestora. Dacă căsătoria părinților copilului s-a consemnat de structurile de stare civilă din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender cu încălcarea condițiilor similare celor prevăzute în legislația Republicii Moldova, pe actul de naștere se aplică mențiunea privind inadmisibilitatea certificării căsătoriei, apreciind totodată statutul copilului.