În cadrul parteneriatului public-privat, realizat sub forma contractului de concesiune, partenerul public (concedentul) cesionează partenerului privat (concesionarului) drepturile sale de posesiune şi de folosinţă asupra obiectului concesiunii, rezervându-şi dreptul exclusiv de dispoziţie asupra acestuia. Venitul obţinut de partenerul privat ca rezultat al exploatării obiectului concesiunii aparține acestuia, dacă contractul de concesiune nu prevede altfel. Totodată, bunurile procurate pe seama mijloacelor proprii şi de altă natură, la fel, procurate cu mijloace proprii, precum şi îmbunătăţirile aduse obiectului concesiunii, constituie proprietatea partenerului privat, dacă acestea pot fi separate de obiectul în cauză fără a-l prejudicia. Îmbunătăţirile inseparabile aduse obiectului concesiunii de către partenerul privat constituie proprietatea partenerului public. La expirarea contractului de concesiune, ori în cazul rezilierii lui, partenerul privat are dreptul la recuperarea costului îmbunătăţirilor aduse obiectului concesiunii cu permisiunea partenerului public, dacă contractul nu prevede altfel. Plata redevenței concesiunii în cadrul parteneriatului public-privat este condiționată de formele acesteia, care pot fi:
 • plată pentru o singură dată pentru întreagă durată a concesiunii (bonus);
 • plăţi periodice sub formă de chirie, rentă, plăți pentru extracția resurselor naturale sau pentru fabricarea produselor (royalty). 
Modul de contabilizare a contractelor este descris în Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat, propus pentru consultări publice. Contabilitatea contractelor de concesiune Partenerul public contabilizează operațiunile aferente contractului de concesiune după cum urmează:
 • menținerea bunurilor în contabilitate și calcularea uzurii acestora;
 • reflectarea bunurilor în contul extrabilanțier, în cazul când acestea se transmit în bilanțul partenerului privat;
 • recunoașterea veniturilor din redevențe primite sub formă de:
plată făcută o singură dată pentru întreagă durată a concesiunii:
 1. calcularea veniturilor aferente contractului de concesiune – ca majorare concomitentă a creanțelor și a veniturilor anticipate;
 2. decontarea uniformă pe durata contractului a veniturilor anticipate la venituri – ca diminuare a veniturilor anticipate și majorare a veniturilor;
 3. stingerea creanței aferente partenerului privat – ca majorare a mijloacelor bănești și diminuare a creanțelor;
plăți periodice:
 1. calcularea veniturilor aferente contractului de concesiune, pe măsura survenirii termenului de achitare – ca majorare concomitentă a creanțelor și a veniturilor;
 2. stingerea creanțelor aferente partenerului privat – ca majorare a mijloacelor bănești și diminuare a creanțelor;
 3. reflectarea costului îmbunătățirilor obiectului concesiunii  - ca majorare concomitentă a activelor nefinanciare și a datoriilor;
 4. achitarea datoriei către partenerul privat – ca diminuare concomitentă a datoriilor și a mijloacelor bănești.
Referitor la contabilitatea dusă de către partenerul privat, veniturile obţinute din prestarea serviciilor, cu utilizarea obiectelor primite în concesiune, şi cheltuielile legate de desfăşurarea acestei activităţi, se contabilizează în conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate ”Venituri” şi ”Cheltuieli”. Conform prevederilor contactului de concesiune, partenerul privat poate recunoaște obiectul concesiunii în componența imobilizărilor sau îl înregistrează într-un cont extrabilanţier. Imobilizările recunoscute de către partenerul privat sunt supuse amortizării în conformitate cu prevederile Standardelor Nationale de Contabilitate ”Imobilizări necorporale și corporale”. Plata, efectuată o singură dată (bonusul), pentru dreptul de utilizare a obiectului concesiunii se recunoaște ca imobilizări necorporale și se amortizează pe parcursul întregii durate a contractului de concesiune, conform metodei liniare sau altei metode prevăzute în politicile contabile ale partenerului privat. De exemplu, în data de 10 ianuarie 201X, partenerul-privat a primit în concesiune de la partenerul public un apeduct, valoarea căruia constituie 8 milioane de lei, pe un termen de 30 de ani. Durata de utilizarea a apeductului este de 45 de ani. În baza contractului de concesiune, partenerul privat s-a obligat să presteze către populaţie servicii de alimentare cu apă contra plată, să întreţină apeductul în stare funcţională și să asigure reparaţia curentă a acestuia. Mărimea bonusul pentru întreaga durată a concesiunii constituie 3,6 milioane de lei şi se supune amortizării pe durata contractului de concesiune conform metodei liniare. În acest caz, partenerul public va contabiliza operaţiunile economice în următorul fel: ppp 6În același timp, partenerul privat va trebuie să perfecteze documentele contabile în modul prezentat mai jos: ppp 7