Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Legea care permite legalizarea averilor a intrat în vigoare

 

Legea care permite legalizarea banilor, bunurilor imobile, valorilor mobiliare, cotelor-părţi în întreprinderi, precum și a mijloacelor de transport înregistrate formal pe numele altei persoane a intrat de astăzi în vigoare.

În termen de o lună de la publicarea legii Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu ea, iar Ministerul Finanțelor va deschide conturi trezoreriale separate pentru reflectarea în evidență a sumelor încasate din taxa de declarare voluntară a bunurilor. În același timp, autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor şi de stimulare fiscală vor aproba actele normative necesare pentru aplicarea legii și vor crea condiţiile necesare pentru realizarea procesului de declarare voluntară a bunurilor. Totodată, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Fiscal de Stat vor aproba condițiile și modul de schimb al informațiilor pentru asigurarea implementării actului normativ.

Prevederile normei nu limitează aplicarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală prevede că subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor sunt persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cu unele excepții. Mai exact, nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în perioada din 1 ianuarie 2009 și până la data intrării în vigoare a legii, una dintre următoarele funcții:


 • preşedinte al Republicii Moldova;

 • prim-ministru;

 • prim-viceprim-ministru;

 • viceprim-ministru;

 • deputat în Parlament;

 • ministru;

 • viceministru;

 • secretar general de stat;

 • secretar de stat;

 • judecător;

 • procurori de toate nivelurile;

 • director și director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;

 • director și director adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

 • director și director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie;

 • preşedinte, vicepreşedinte și membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;

 • guvernator, prim-viceguvernator și viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de administrație, membru al Comitetului executiv și membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei;

 • director și director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

 • administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului, membru al Consiliului de administrare și membru al Comisiei de cenzori în cadrul următoarelor bănci:

- BC ”Investprivatbank” S.A.;

- BC ”Banca Socială” S.A.;

- BC ”Banca de economii” S.A.;

- BC ”Unibank” S.A.;

- BC ”Universalbank” S.A.

Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost condamnați pentru infracţiuni comise în activitatea acestor bănci comerciale ori care au statut de bănuit sau de învinuit în cauze penale privind infracţiuni aferente activităţii acestor bănci.

Totodată, nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost subiecți ai investigațiilor financiare ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau care au avut statut de bănuit ori de invinuit în cauze penale privind spălarea de bani sau infracțiuni asociate acesteia.

Declararea voluntară a bunurilor începe la data punerii în aplicare a legii şi se încheie la 1 februarie 2019.

Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează subiecților declarării voluntare că nu pot fi urmăriți pentru neachitarea la bugetul public național a impozitelor, taxelor, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a altor plăţi aferente bunurilor declarate voluntar.

Bunurile declarate voluntar nu pot constitui obiectul unei cauze penale pornite în temeiul art. 2441 din Codul penal. De asemenea, nu se admit pe viitor niciun fel de măsuri discriminatorii în privința subiecţilor declarării voluntare legate de bunurile declarate voluntar.

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal veniturile sub formă de creștere de capital, obținute ca urmare a declarării voluntare a bunurilor, se consideră neimpozabile și nu se includ în componența venitului brut al contribuabilului care a instrăinat sau a reevaluat aceste bunuri. Pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui prețul de vânzare-cumpărare indicat în contractul de vânzare-cumpărare.

Pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a reevaluării, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui valoarea reevaluată conform raportului de reevaluare a bunurilor întocmit de evaluatorul autorizat.

Disponibilul de mijloace bănești determinat în conformitate cu capitolul 111 din titlul V al Codului fiscal se majorează cu suma mijloacelor bănești declarate voluntar.

Toate îndoielile apărute la aplicarea prezentei legi se vor interpreta în favoarea subiectului declarării voluntare.

Share on Social Media

30 August, 2018
Tranzacțiile de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare în afara pieței reglementate și MTF se efectuează în condițiile Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital. Pentru înregistrarea tranzacției suplimentar documentelor specificate la pct.18 - 24 din Regulament, subiectul declarării voluntare va prezenta: copia declarației prealabile cu privire la declararea voluntară, depusă la Serviciul Fiscal de Stat; copia dispoziției de plată, ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară; declarația pe propria răspundere. Valoarea tranzacţiei, indicată în d...
29 August, 2018
Valorile mobiliare – obiect al declarării voluntare pot fi înregistrate prin intermediul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, fie pe piața reglementată sau în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF), în condițiile tranzacțiilor directe, calificate ca tranzacții speciale. La fel, acestea pot fi înregistrate în afara pieței reglementate și MTF prin adresarea directă la societatea de registru sau la societatea de investiții. Tranzacțiile nu implică transferul de mijloace bănești de la cumpărător la vânzător. În cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerințelor de admitere spr...

Parteneri

03 August, 2018
Procuratura Generală a evaluat activitatea procurorilor în domeniul prevenirii şi combaterii delicvenţei juvenile în primul semestru al anului 2018, constatând o descendenţă a numărului de cauze penale pornite în privinţa minorilor, comparativ cu anii precedenţi. Astfel, procurorii au condus şi exercitat urmărirea penală în 309 cauze penale privind minorii, comparativ cu 358 de dosare iniţiate în perioada similară a anului 2017. Ca şi în anii precedenţi, majoritatea infracţiunilor comise de minori fac parte din categoria infracţiunilor contra patrimoniului, fiind pornite 184 cauze penale pentr...
17 November, 2016
Procedura de depunere a cererii sau demersului în vederea obținerii invitațiilor pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova pentru străini, va fi simplificată. Astfel, cererea va putea fi depusă online de către persoanele fizice cu domiciliul permanent sau temporar în Republica Moldova, dar și de către persoanele juridice, economisind astfel timp, efort și surse financiare. Astfel, pentru obţinerea vizelor de scurtă şedere, solicitanţii pot depune cererea/demersul pentru eliberarea invitaţiei electronice pe pagina oficială web a autorităţii competente pentru străini, anexând la f...