Autoritatea de supraveghere este în drept să retragă licenţa asigurătorului (reasigurătorului) în cazul în care retragerea licenţei este solicitată de asigurător (reasigurător), licenţa a fost obţinută în baza unor informaţii eronate, oferite de solicitant sau referitoare la el sau asigurătorul (reasigurătorul) nu a început să desfășoare activitatea timp de un an de la data eliberării licenţei sau nu mai activează timp de 6 luni consecutiv. De asemenea, autoritatea poate să-i retragă licența dacă:
 • asigurătorul (reasigurătorul) nu a îndeplinit măsurile specificate în Planul de remediere financiară sau aceste măsuri nu și-au atins scopul;
 • neexecutarea de asigurător (reasigurător) a două prescripții consecutive ale autorității de supraveghere pentru încălcări similare;
 • instanța de judecată a emis o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității asigurătorului (reasigurătorului);
 • neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanțelor care au dus la suspendarea licenței;
 • asigurătorul (reasigurătorul) datorează plăţi şi cotizaţii ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi nu s-a conformat prescripţiei autorităţii de supraveghere emise în acest sens;
 • asigurătorul (reasigurătorul) nu respectă prevederile art.34 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule şi nu s-a conformat prescripţiei autorităţii de supraveghere emise în acest sens.
Retragerea licenţei presupune încetarea activităţii asigurătorului pe toate clasele incluse în licenţă sau pe clase de asigurare separat. Retragerea licenţei pe clase de asigurare separat are drept efect excluderea acestora din licenţă. Prin derogare de la aceste prevederi licenţa pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau licenţa pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă din cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei nr.1 la Legea cu privire la asigurări poate fi retrasă separat. În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă. Retragerea licenţei la solicitarea expresă a titularului de licență se efectuează în baza cererii însoţite de următoarele documente:
 • decizia organului competent al asigurătorului (reasigurătorului) cu privire la încetarea activităţii;
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului asigurătorului (reasigurătorului) cu privire la intenţia de a-şi înceta activitatea şi înaintarea pretenţiilor din partea persoanelor asigurate şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate;
 • planul privind lichidarea genului de activitate care va cuprinde cel puțin următoarele: verificarea, inventarierea contractelor de asigurare şi dosarelor de daună instrumentate, înregistrate în evidenţele asiguratorului, planul de compensare echitabilă a pretenţiilor asiguraţilor rămase nesatisfăcute, măsurile necesare notificării asiguraților cu privire la posibilitatea de a rezilia contractele de asigurare încheiate și/sau cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul rezilierii și cel al duratei lor de valabilitate.
Persoana licenţiată sau autorizată, faţă de care a fost adoptată hotărârea cu privire la retragerea licenţei, este obligată:
 • să înceteze imediat desfăşurarea activităţii pe piaţa asigurărilor;
 • să remită licenţa autorității de supraveghere în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii cu privire la retragerea licenţei;
 • să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecţiei intereselor persoanelor asigurate şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea licenţei.
În cazul în care retragerea licenţei este solicitată de asigurător (reasigurător), iar după retragerea licenței acesta nu transferă portofoliul de asigurare, rămânând a fi responsabil de obligațiile asumate în baza contractelor de asigurare încheiate, autoritatea de supraveghere va supraveghea modul de executare a obligațiilor față de persoanele asigurate până la data satisfacerii tuturor obligațiilor asumate. Asigurătorul (reasigurătorul) căruia i s-a retras licenţa nu are dreptul să desfăşoare activitate de asigurare şi/sau de reasigurare, fiind obligată să suspende toate operaţiunile aferente conturilor bancare, cu excepţia cazurilor legate de cheltuielile sale curente de întreţinere, de încasare a mijloacelor băneşti şi de plata despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare pentru contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior retragerii licenţei. Prin derogare, asigurătorul (reasigurătorul) căreia i s-a retras licența va desfășura activitatea de investire și fructificare a fondurilor și rezervelor proprii și a celor atrase cu avizul prealabil al autorității de supraveghere. După retragerea licenţei, asigurătorul (reasigurătorul) are obligaţia să convoace în termen de până la 30 de zile adunarea generală a acţionarilor, cu includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind lichidarea sau modificarea obiectului de activitate şi eliminarea din denumirea acesteia, după caz, a sintagmei ”companie de asigurări/ societate de asigurări/reasigurări” sau a altor sintagme similare. Autoritatea de supraveghere va asigura atribuirea celei mai înalte priorități plății indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare. Retragerea licenței de activitate nu absolvă asigurătorul (reasigurătorul) de supraveghere ulterioară de către autoritatea de supraveghere. Informaţia privind retragerea licenţelor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în format electronic pe pagina web oficială a Comisiei Naționale a Pieței Financiare şi se menţine timp de 5 ani. După retragerea licenţei toate evidenţele şi înregistrările persoanei licenţiate referitoare la serviciile şi activităţile desfăşurate se păstrează pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, dacă actele normative nu prevăd altfel, şi, ulterior, se transmit Arhivei de Stat.