Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule a denaturat concurența, după ce a refuzat să elibereze asigurătorului SAR Moldcargo SA formulare de certificate de asigurare ”Carte Verde”. Biroul s-a adresat în instanță și a contestat hotărârea Consiliului Concurenței, prin care autoritatea a constatat încălcarea art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței, însă instanțele de toate nivelurile i-au respins solicitările. În motivarea acțiunii, reclamanta, Asociația Profesională ”Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule”, a indicat că prin decizia Consiliului Concurenţei s-a constatat încălcarea comisă de către Birou a dispoziției art. 12 alin. (l) lit. a) Legii concurenței, manifestată prin refuzul de a elibera SAR ”Moldcargo” SA, formulare de certificate de asigurare ”Carte Verde”. Reclamanta a invocat că prin decizia adoptată Consiliul Concurenței a motivat că Biroul este o autoritate asimilată autorităților publice şi, respectiv, cade sub incidența dispoziției art. 12 alin. (1) a Legii concurenței, iar refuzul de a elibera formulare de certificate de asigurare ”Carte Verde”, este o încălcare a art. 12 alin. (1) lit. a) Legii concurenței. Reclamanta a invocat inaplicabilitatea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) Legii concurenței, care stabilește că orice acţiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurența. Însă, în cazul din speță, Consiliul Concurenței, prin aplicarea art. 2 alin. (2) a Legii concurenței, a calificat Biroul ca persoană asimilată autorităților publice, făcând în același timp trimitere la noțiunea de autoritate publică” stabilită de art. 2 a Legii contenciosului administrativ, deoarece Legea concurenței nu definește noțiunea de ”autoritate publică”, iar Consiliul Concurenței a aplicat respectiv, prin analogie noțiunea de ”autoritate publică” şi noțiunea de ”serviciu public”, stabilite prin art. 2 a Legii contenciosului administrativ, act normativ, care de fapt reglementează doar condițiile şi procedură de contestare a actelor administrative a autorităților publice şi nicidecum raporturile privind protejarea concurenței, ce revine în competență Consiliului Concurenței. Reclamanta a menționat că aplicarea prin analogie a acestei norme s-a efectuat însă de către Consiliul Concurenței, prin încălcarea directă a dispoziției art. 5 alin. (3) Codul civil, care stabilește că nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limitează drepturile civile sau care stabilesc răspunderea civilă. Mai mult, a precizat că refuzul său nu putea duce la restrângerea concurenței, prin limitarea dreptului SAR ”Moldcargo” SA de comercializare a formulărilor de certificate ”Carte Verde” în sensul art. 12 alin. (l) lit. a) Legii concurenței. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, s-a respins ca fiind nefondată cererea de chemare în judecată depusă de Asociația Profesională ”Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule” împotriva Consiliului Concurenței. Ulterior, prin decizia Curții de Apel Chișinău, s-a respins apelul declarat și s-a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău.  Reprezentantul Biroulul Național al Asigurărilor de Autovehicule a declarat recurs, în care a motivat că nu este de acord cu soluția dată de instanță. Curtea Supremă de Justiție a ajuns la concluzia că recursul se referă la dezacordul recurentei cu soluția pronunțată de către instanța de apel, însă nu relevă încălcarea esențialăvsau aplicarea eronată a normelor de drept material, respectiv nu constituie temei de casare a deciziei recurate.