Evaluarea băncilor pentru a identifica societățile de importanță sistemică presupune calcularea unui scor în baza a 13 indicatori. Potrivit autorităților, vor putea fi evaluate entitățile care intră sub jurisdicția Băncii Naționale a Moldovei (BNM), inclusiv sucursalele din alte state. Conform Metodologiei de indentificare a societăților de tip O-SII din Republica Moldova, publicată de către Banca Națională a Moldovei, cea mai mare pondere în procesul de evaluare, și anume 20 la sută, o vor avea activele totale deținute de instituția bancară. Ceilalți 12 indicatori au aceiași greutate, de 6,67% fiecare. Criteriile și indicatorii de evaluare pot fi văzuți în tabelul de mai jos. BNM evaluare Pentru a calcula indicatorii se vor folosi raportările financiar-contabile întocmite în conformitate cu standardele tehnice de implementare a cadrului de raportare în Republica Moldova în scopuri de supraveghere. Punctajul acordat fiecărui indicator va fi raportul dintre valoarea indicatorului specific băncii și valoarea indicatorului pe sector, multiplicat cu 10 mii, pentru a reda rezultatul în puncte de bază. Ulterior, se va calcula scorul criteriului ca medie aritmetică a scorurilor indicatorilor aferenți criteriului respectiv. Scorul final al băncii va reprezenta media aritmetică simplă a scorurilor obținute pentru toate criteriile, iar în baza rezultatelor se va realiza clasamentul preliminar al băncilor evaluate. Băncile care vor acumula mai mult de 425 de puncte de bază vor fi recunoscute drept societăți de tip O-SII și vor deveni subiecți ai cerinței de menținere a amortizorului de capital pentru importanță sistemică. Nivelul amortizorului va fi stabilit în funcție de scorul final, aplicat în concordanță cu nivelele de importanță sistemică. Conform prevederilor Legii privind activitatea băncilor, societate de importanță sistemică este banca-mamă/societatea de investiții-mamă, societatea financiară holding-mamă, societatea financiară holding mixtă-mamă sau banca/societatea de investiții al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea declanșa un risc sistemic. Acestea sunt identificate de către Banca Națională a Moldovei. Autoritățile spun că la elaborarea Metodologiei de identificare a societăților de tip O-SII din Republica Moldova s-au condus de prevederile Ghidului Autorităților Bancare Europene și normelor UE.