În cadrul parteneriatului public-privat realizat sub forma contractului de societate civilă, veniturile şi pierderile se împart între asociați, proporţional cu cota lor de participare în activitate. Conducerea  societăţii  civile  este  încredinţată  fie  unui  asociat,  numit  asociat conducător, fie tuturor asociaţilor, împuterniciţi să reprezinte societatea civilă în raporturile cu terții. Conform proiectului Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat, propus pentru consultări publice, contabilitatea operațiunilor aferente contractelor de societate civilă este ținută de asociatul conducător sau de către fiecare dintre asociați, în funcție de faptul cui îi este încredințată conducerea societății civile. Contabilitatea operațiunilor de societate civilă este condiționată de forma societății civile: fără active comune și cu active comune. În cazul societății civile fără active comune, contabilitatea operaţiunilor se ţine separat de către fiecare asociat al societăţii civile, pe subconturi distincte, reflectând cheltuielile, veniturile, creanţele şi datoriile aferente în conformitate cu standardele de contabilitate şi alte acte normative din domeniul contabilității. Rezultatele aferente operaţiunilor efectuate fără active comune pot fi repartizate între asociaţi în raport cu:
  • venitul din vânzări;
  • rezultatul financiar;
  • într-un alt mod prevăzut în contractul societăţii civile.
În cazul repartizării venitului din vânzări, obţinut în urma efectuării operaţiunilor fără active comune, cota-parte a venitului fiecărui asociat a societăţii civile se determină ca produsul dintre  venitul  din  vânzări  şi  cota-parte  a  fiecărui  asociat.  În  acest  caz  veniturile,  cheltuielile, bunurile  sau  rezultatul  financiar  aferent  activităţii  societăţii  civile  se  contabilizează  de  fiecare asociat sau de către asociatul-conducător. Totodată, în cazul repartizării rezultatului financiar obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune, cota-parte a rezultatului financiar a fiecărui asociat al societăţii civile se determină ca produsul  dintre  rezultatul  financiar  şi  cota-parte  a  fiecărui  asociat. Bunurile create se repartizează între asociaţi în modul stabilit în contractele de societate civilă. Activitatea societăţii civile cu active comune prevede deţinerea comună şi controlul comun  de  către  asociaţi  asupra  activelor  depuse  sau  achiziţionate  pentru  scopurile  comune, inclusiv în obţinerea de beneficii economice. În cazul contractelor de societate civilă cu active comune, activele se reflectă în bilanțul asociatului-conducător, care calculează amortizarea/uzura acestora. La data prevăzută de  contract, asociatul conducător întocmeşte  un  document de  repartizare  a  veniturilor,  costurilor  sau  a rezultatului financiar  obţinut din utilizarea activelor controlate în comun în funcţie de cota de participaţie a fiecărui asociat. Contabilitatea operaţiunilor fără active comune în cadrul contractelor de societate civilă Conform documentului, partenerul public contabilizează operațiunile aferente contractului de societate civilă fără active comune după cum urmează:
  • înregistrarea valorii bunurilor transmise în calitate de contribuție – ca corespondență internă între subconturile deschise la conturile de evidență a activelor nefinanciare;
  • înregistrarea cheltuielilor aferente activității societății civile – ca majorare concomitentă a cheltuielilor și a datoriilor;
  • calcularea veniturilor aferente activității societății civile – ca majorare concomitentă a creanțelor și a veniturilor;
  • reflectarea valorii bunurilor primite ca rezultat al activității societății civile - ca majorare concomitentă a activelor nefinanciare și a veniturilor de la active intrate cu titlu gratuit.
Totodată, partenerul privat ține contabilitatea operaţiunilor în cadrul societăţii civile fără active comune în conformitate cu prevederile pct. 19 – 26 din Standardele Nationale de Contabilitate ”Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”. Costurile, veniturile, creanțele și datoriile aferente operațiunilor de societate civilă fără active comune se contabilizează pe subconturi separate de alte activități. Exemplul 7. Partenerul public şi cel privat au încheiat un contract de societate civilă pentru un termen de 2 ani în scopul construcţiei a trei blocuri de locuit - 210 apartamente pentru familiile tinerilor specialişti. In conformitate cu documentaţia de proiect, blocurile urmează a fi identice ca dimensiuni şi caracteristici. Conform  contractului  de societate civilă, partenerii au următoarele obligaţiuni:
  • partenerul public depune  în  calitate  de  contribuţii  în  activitatea  societăţii  civile  terenul care se află în gestiune pe care va fi amplasată construcţia – în valoare de 100.000 lei precum şi asigură eliberarea documentelor permisive în construcţii în conformitate cu normele legale relevante;
  • partenerul privat organizează şi finanţează procesul de construcţie a blocurilor de locuit până la darea în exploatare a acestora.
Contractul de societate civilă prevede repartizarea rezultatelor activităţii după cum urmează: partenerului public îi revin 70 de apartamente şi partenerului privat  – 140 de apartamente. Partenerul privat este desemnat în calitate de asociat conducător.În anul 201X, partenerul privat a suportat costuri legate de construcţia blocurilor în sumă totală de 63 000 000 lei. La finele anului 201X, a fost perfectat procesul verbal de recepţie finală a blocului de locuit. În conformitate cu politice contabile, partenerul privat ține evidența costurilor aferente construcției în contul de gestiune „Costuri aferente contractelor de societate civilă”. Luând ca reper datele indicate în exemplul prezentat, partenerul public va contabiliza operaţiunile economice în modul următor: ppp 11În același timp, contabilitatea partenerului privat va conține următoarele informații: ppp 12