Achiziția de bunuri, lucrări și servicii cu o valoare estimativă ce depășește suma de 10 mii lei se va face de către un grup de lucru instituit prin dispoziția Președintelui Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Uniunea a prezentat pentru discuții publice proiectul Regulamentului cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile UAM. În componența grupurilor de lucru pentru achiziții se includ, în mod obligatoriu, Secretarul General și contabilul-șef ai Uniunii Avocaților. Președinte al grupului de lucru va fi persoana cu drept de primă semnătură în cadrul Uniunii Avocaților. Grupul de lucru pentru achiziții va include cel puțin trei membri pentru achizițiile de mică valoare și cel puțin cinci membri pentru achizițiile cu valoarea estimată mai mare de 50 mii lei. În acest caz, în grupul de lucru se vor include doi reprezentanți desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților. Funcțiile fiecărui membru și responsabilitățile grupului de lucru se stabilesc în dispoziția de creare a grupului de lucru. În cazul absenței unui membru al grupului de lucru, funcțiile acestuia le exercită persoana care-l înlocuiește, fără emiterea unei noi dispoziții. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile Regulamentului şi prin care confirmă, totodată, că:
  • nu este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi fondatori ai acestora;
  • în ultimii trei ani, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relaţiile de muncă cu unul dintre ofertanţi ori nu a făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
  • nu deţine acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al ofertanţilor.
Abținerea membrului grupului de lucru se constată de grupul de lucru și se consemnează în procesul-verbal de deschidere a ofertelor.  În cazul nerespectării prevederilor, Consiliul Uniunii Avocaților este în drept să anuleze procedura de achiziție.