Necesitățile de achiziții ale Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) vor fi stabilite într-un plan anual de achiziții care va fi stabilit de un grup de lucru extins, în baza bugetului aprobat al Uniunii Avocaților. Prevederea este stipulată în proiectul Regulamentului cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii  pentru necesitățile UAM, care a fost prezentat pentru discuții publice. Conform acestuia, se interzice divizarea achizițiilor prin încheierea de contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție. Excepție constituie achiziția de bunuri, lucrări și servicii sezoniere, precum și cele cu prețuri variabile, care impun încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Planul de achiziții se prezintă spre aprobare Consiliului Uniunii Avocaților în cel mult 15 zile de la aprobarea bugetului. Modificarea planului de achiziții se face în baza modificării bugetului sau în cazul apariției de noi necesități. Modificări la planul de achiziții în proporție de până la 20% din suma totală pot fi efectuate prin dispozițiile Președintelui Uniunii Avocaților, cu informarea ulterioară a Consiliului Uniunii Avocaților. Proiectul mai prevede că, achizițiile de mică valoare se desfășoară pe baza unei analize de piață a prețurilor oferite de diferiți operatori economici în vederea identificării celei mai avantajoase oferte după raportul calitate cerută - preț oferit. Achizițiile cu valoarea estimată mai mare de 50 mii lei se realizează în baza cererii ofertelor de preț. Criteriul de atribuire a contractelor de achiziție este cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor. În invitația de participare la cererea ofertelor de preț se indică cerințele tehnice și de calitate înaintate față de obiectul achiziției, lista documentelor de calificare a operatorilor economici, data, ora și locul depunerii ofertelor, termenul de valabilitate a ofertelor, precum și alte aspecte considerate importante de către grupul de lucru. Invitația se publică pe pagina ”Achiziții” de pe www.uam.md și se transmite la cât mai mulți operatori economici de profil astfel încât până la termenul limită să fie obținute cel puțin trei oferte. Termenul limită de depunere a ofertelor va fi de cel puțin șapte zile calendaristice, calculat de la data transmiterii invitațiilor, și se va stabili în funcție de complexitatea achiziției și termenul necesar pentru pregătirea ofertei. Grupul de lucru poate solicita explicații privind ofertele prezentate, poate decide corectarea greșelilor aritmetice evidente care nu influențează desemnarea câștigătorului. Documentul mai prevede că, procedura de achiziție se anulează prin decizia grupului de lucru expusă în procesul verbal de evaluare a ofertelor dacă:
  • până la termenul limită nu a fost depusă nici o ofertă;
  • nici o ofertă sau nici un ofertant nu corespunde tuturor cerințelor solicitate;
  • prețul ofertelor depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției;
  • necesitatea achiziției nu mai este viabilă.
După anularea procedurii de achiziție grupul de lucru poate relua inițierea achiziției. Anunțarea rezultatelor procedurii se face prin publicarea pe pagina ”Achiziții” de pe www.uam.md, prin fax, e-mail sau altă modalitate expusă în invitația de participare. Contestarea procedurii de achiziție se poate face la Consiliul Uniunii Avocaților, de către ofertantul care se consideră lezat, în termen de cinci zile de la anunțarea rezultatelor. Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii care sunt vândute sau prestate doar de un singur operator economic se fac pe baza negocierii prețurilor, cu excepția cazurilor când prețurile sunt stabilite prin acte normative sau negocierea prețurilor nu este posibilă. Grupul de lucru poate decide desfășurarea achizițiilor prin utilizarea Platformei de achiziții publice electronice M-Tender, conform regulilor stabilite de acest sistem